Om de uitvoering voor alle decentrale cao-partijen in juridische zin mogelijk te maken, moet  met een beperkt aantal zogenaamde ‘verzamel-cao’s’ gewerkt worden. De werkingssfeer van een verzamel-cao overstijgt het niveau van de werkingssfeer van de gebruikelijke bedrijfstakken en sectoren. De verzamel-cao is een optelsom van de werkingssferen van de afzonderlijke delen, dat wil zeggen van de werkingssferen van verschillende reguliere arbeidsvoorwaarden-cao’s (bedrijfstakken en ondernemingen). Schematisch is dit als volgt weer te geven:

Decentrale cao-partijen ondertekenen een overeenkomst tot deelname aan de PAWW waarmee ze vrijwillig aansluiten bij één van de verzamel-cao’s door de werkingssfeer van de reguliere arbeidsvoorwaarden-cao hierin onder te brengen. De overeenkomsten van meerdere decentrale cao-partijen worden vervolgens binnen een sector gebundeld en tot één verzamel-cao samengenomen. De sector van een verzamel-cao overstijgt het niveau van de gebruikelijke bedrijfstakken en sectoren. Het totaal aantal sectoren zal beperkt worden tot maximaal vijf.  In een verzamel-cao wordt alleen de afspraak over de private aanvulling WW/WGA ondergebracht. Deze cao komt daarom naast de bestaande reguliere arbeidsvoorwaardencao’s. Voor elke verzamel-cao zal vervolgens een algemeen verbindend verklaring worden aangevraagd waarna de uitvoering van de afspraken in die verzamel-cao’s worden ondergebracht bij het landelijk fonds (Stichting PAWW).

 

 

  Verwante koppelingen