PAWW-regeling
PAWW-bijdrage
WW 
Loongerelateerde WGA 
Werkgever 
Raet BV 
Centrale werkgevers-en werknemersorganisaties 
Decentrale sociale partners 
StvdA 
Verzamel-cao  
(Aanvullings)gerechtigde 
PAWW-portaal 
UWV 
Representativiteitsgegevens
Loonaangifte
Loontijdvak
Stichting PAWW

PAWW-regeling
De Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA. De in een verzamel-cao –waar decentrale cao-partijen zich vrijwillig bij kunnen aansluiten - vastgelegde regeling met de rechten en plichten voor werkgevers en werknemers. Stichting PAWW voert de regeling uit en handelt daarbij naar het aanvullingsreglement.

PAWW-bijdrage
De bijdrage die op het brutoloon van deelnemende werknemers wordt ingehouden voor de financiering van de PAWW-regeling op enig moment.

WW
Werkloosheidswet

Loongerelateerde WGA
De loongerelateerde periode van de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

Werkgever
De werkgever die valt onder de werkingssfeer van een verzamel-cao waarin de reparatie van de versobering van de WW en de loongerelateerde WGA is vormgegeven volgens de PAWW-regeling, die is ondergebracht bij Stichting PAWW.

Raet BV
De organisatie die namens en in opdracht van Stichting PAWW de technische uitvoering van de PAWW-regeling verzorgt.

Centrale werkgevers-en werknemersorganisaties
De werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in Stichting van de Arbeid (StvdA) en de inhoud van de PAWW-regeling hebben afgesproken.

Decentrale sociale partners
Cao-partijen die reguliere arbeidsvoorwaarden-cao’s afsluiten. Voor deelname aan de PAWW-regeling sluiten ze zich aan bij een verzamel-cao die voor hun sector geldt en waarin de PAWW-regeling is afgesproken.

StvdA
Stichting van de Arbeid

Verzamel-cao
De cao waarin de PAWW-regeling is afgesproken en betrekking heeft op een overkoepelende sector die meerdere sectoren en bedrijfstakken van reguliere arbeidsvoorwaarden-cao’s bundelt. Hierin zijn de werkingssferen van meerdere ondernemings-cao’s en bedrijfstak-cao’s ondergebracht.

(Aanvullings)gerechtigde
Een werknemer/natuurlijk persoon die mogelijk aanspraak maakt op een PAWW-uitkering.

PAWW-portaal
Online portaal waar de verschillende stappen binnen de PAWW inzichtelijk zijn voor de doelgroepen. Werkgevers doen via het portaal aangifte van de bijdrage. Ook de inning van de bijdragen, de verwerking van de aanvragen en het doen van uitkeringen verlopen via dit portaal. Gebruikers krijgen voor hun eigen gedeelte van het portaal inloggegevens. 

UWV
Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen.

UWV levert onder meer de gegevens van werkgevers die onder de PAWW-regeling vallen. Ook levert UWV – voor zover mogelijk binnen de Privacywetgeving -  informatie over uitkeringsgerechtigden aan die worden ‘overgedragen’ aan Stichting PAWW.

Representativiteitsgegevens
Gegevens betreffende:

Het aantal direct aan de cao gebonden werkgevers en het aantal bij hen werkzame personen dat onder de werkingssfeer van de cao valt.

Het totaal aantal personen en het totaal aantal werkgevers, dat onder de werkingssfeer van de cao valt.

Loonaangifte
De opgave die een werkgever aan de Belastingdienst doet van het loon dat hij in de betreffende periode heeft berekend (en betaald) aan een werknemer.

Loontijdvak
Periode waarover een werkgever aangifte doet van het door zijn werknemers genoten loon en de bijbehorende afdrachten. Afhankelijk van de betaalfrequentie van het salaris is deze periode in de regel een maand of 1 maand. Het eerste tijdvak van een jaar begint altijd op 1 januari van dat jaar. Het laatste tijdvak van een jaar eindigt altijd op 31 december

Synoniem: Aangiftetijdvak

Stichting PAWW
Stichting Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA, verantwoordelijk voor de uitvoering van de PAWW-regeling.

 

 

  Verwante koppelingen