Disclaimer

Stichting PAWW en Raet besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Stichting PAWW en Raet zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen van, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie en diensten door Stichting PAWW en Raet.

Tevens aanvaarden Stichting PAWW en Raet geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van rekenprogramma’s, gegevens, adviezen of ideeën verstrekt via deze website. Stichting PAWW en Raet aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Uit de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.

Stichting PAWW en Raet beheren en onderhouden deze website vanuit Nederland en staan er derhalve niet voor in dat de op de website verstrekte informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Het is niet toegestaan deze website op zodanig wijze te gebruiken dat andere bezoekers in hun gebruik worden gestoord, het functioneren van deze website in gevaar wordt gebracht of aangeboden informatie of onderliggende software wordt aangetast.

Berichten die u aan Stichting PAWW en Raet stuurt per e-mail of door het activeren van een hyperlink of door het invullen van een formulier op deze website kunnen worden onderschept of op andere wijze worden gemanipuleerd. Derhalve adviseren Stichting PAWW en Raet u om geen vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie op deze wijze te versturen. Indien u ervoor kiest om toch berichten aan Stichting PAWW en Raet op deze manier te versturen, komt dit voor uw eigen rekening en risico.

 Stichting PAWW en Raet garanderen niet dat aan haar toegezonden e-mailberichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Stichting PAWW en Raet aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de inhoud daarvan ontstaan.

Stichting PAWW en Raet behouden zich het recht voor om de op deze website gepubliceerde informatie te allen tijde te wijzigen zonder dit vooraf aan te kondigen. Het verdient dan ook aanbeveling om deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Intellectuele eigendomsrechten

Stichting PAWW en Raet, respectievelijk de oorspronkelijke rechthebbenden, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de op de website vermelde informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s en illustraties alsmede op de vormgeving van de website (‘de Gegevens’).

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting PAWW en Raet.

Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting PAWW en Raet vereist.  Stichting PAWW en Raet zullen deze toestemming in alle redelijkheid niet onthouden, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Stichting PAWW en Raet slecht verdraagt met de naam en reputatie van Stichting PAWW en Raet, de diensten en producten of de inhoud van haar website.

De woord- en beeldmerken op deze website zijn van Stichting PAWW en Raet en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan één of meer van deze merken en logo’s op de eigen website te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting PAWW en Raet of de desbetreffende licentiegever.

  Verwante koppelingen