Hieronder vindt u de top 5 van meest gestelde vragen:

Ik word binnenkort werkloos, heb ik recht op de PAWW?
De PAWW kan in uw situatie van toepassing zijn als uw werkgever is aangesloten bij een verzamel-cao in het kader van de PAWW op het moment dat u werkloos wordt.

Is de regeling verplicht?
De PAWW is een private regeling voor werknemers, die via werkgevers- en werknemersorganisaties tot stand is gekomen. Het private karakter betekent dat er geen wettelijke verplichting rust op werkgevers om deelname voor werknemers mogelijk te maken. Een verplichting ontstaat pas nadat de overeenkomst tot deelname is ondertekend en het ministerie van SZW de verzamel-cao algemeen verbindend heeft verklaard.

Welke cao’s vallen onder de regeling?
Kort nadat het ministerie van SZW een verzamel-cao algemeen verbindend verklaart, is de PAWW-afspraak van kracht. Stichting PAWW publiceert op haar website www.spaww.nl welke cao’s onderdeel uitmaken van de PAWW en welke ingangsdatum daarvoor geldt.

Ik doe voor het eerst aangifte, wat dien ik aan te leveren?
In het PAWW-portaal dient u per aangifteperiode drie waarden op te geven: het premieloon, het aangiftebedrag en het aantal medewerkers.
Premieloon
De grondslag voor de berekening van de bijdrage is het brutoloon (kolom 3 van de loonstaat, loon in geld) van de werknemer gemaximeerd op het voor het loontijdvak van toepassing zijnde maximum bijdrageloon werknemersverzekeringen (WV). Het premieloon is het cumulatieve totaal van de bijdragegrondslag.

Aangiftebedrag
De bijdrage wordt als bruto inhouding verantwoord binnen de salarisadministratie. Het bijdrage percentage PAWW is een landelijk geldend percentage en wordt jaarlijks in november vastgesteld. Voor 2018 is het bijdrage percentage PAWW door het bestuur van de PAWW vastgesteld op 0,2%. Het aangiftebedrag is het premieloon vermenigvuldigd met het bijdragepercentage.

Aantal medewerkers
Dit is het aantal medewerkers waarop deze aangifte betrekking heeft.

Nadere informatie over (de berekening van) de PAWW-bijdrage in het bijzonder treft u aan in de ‘Rekenregels’ (onder Documenten).
Hoe kan ik de administratie voor meerdere bedrijven verzorgen?
Om als administratiekantoor de PAWW-administratie voor andere bedrijven te kunnen verzorgen dient u zich als administratiekantoor met het loonheffingsnummer van uw administratiekantoor te registreren in het PAWW-portaal. U dient daarbij een uniek e-mailadres te gebruiken. Bij het opgeven van uw bedrijfsgegevens beantwoordt u de vraag ‘Bent u werkgever?’ met ‘Nee’ als u niet zelf deelneemt aan de PAWW, en 'Ja' bij 'Bent u een administratiekantoor?'

U ontvangt van de werkgever, waarvoor u de administratie wilt verzorgen, een machtigingscode. Deze kunt u inwisselen nadat u zich heeft geregistreerd.

Op www.spaww.nl staat, onder ‘Documenten’, een instructie waarin de mogelijkheden omtrent het administratiekantoor nader worden toegelicht.

Maak hier uw keuze uit het vragenoverzicht.

Algemeen
Werknemers
Werkgevers
Administratiekantoren
Cao-partijen
De uitvoering
Communicatie

  Verwante koppelingen