Voor wie is de PAWW uitkering bedoeld?
Wie komt in aanmerking voor een PAWW uitkering?
Behoudt de werknemer het recht op de PAWW bij wisseling van baan?
Op welk moment maakt een werknemer aanspraak op de PAWW uitkering?
Wat kost de PAWW de werknemer?
Hoe wordt de hoogte van de PAWW bijdrage bepaald?
Hoe verloopt de overgang van UWV naar de PAWW voor de werknemer?
Binnenkort ben ik werkloos. Is de PAWW dan ook in mijn situatie van toepassing?
Hoe lang duurt de PAWW?
Welke cao’s vallen onder de PAWW?
Hoe gaat PAWW om met een mogelijk grote liquiditeitspositie wanneer alleen inningen plaatsvinden en nog geen uitkeringen?
Is het mogelijk dat de PAWW premiedifferentiatie toepast?
Kom ik in aanmerking voor een PAWW-uitkering als ik werkloos ben geworden voordat mijn werkgever via een cao bij de PAWW-regeling is aangesloten?
Is het mogelijk telefonisch contact met Stichting PAWW te hebben?
Hoe hoog is mijn Private Aanvulling WW?
Hoeveel bedraagt de bijdrage voor een werknemer, kunt u hier een voorbeeld van geven?
Ik ontvang een WGA uitkering: wanneer kom ik in aanmerking voor de PAWW?
Wanneer moet een uitkering worden aangevraagd?
Vervalt het recht op een IOAW- of IOW-uitkering?
Wanneer wordt de uitkering betaald?
Geldt er een sollicitatieplicht?
Moeten vakanties - net als bij UWV - worden gemeld?
Wat als de aanvullingsgerechtigde overlijdt?
Kan een werknemer kiezen om niet deel te nemen aan de PAWW?
Kan ik (als individuele medewerker) deelnemen aan de PAWW (ook als mijn werkgever niet mee wil doen)?
Valt een werknemer onder de PAWW-regeling als deze per de eerste van een maand wordt ontslagen en de verzamel-cao voor de PAWW-regeling vanaf diezelfde dag ingaat?
Ik ontvang een WW-uitkering. Kan ik in aanmerking komen voor een PAWW-uitkering?
Ik ontvang een WGA-uitkering. Kan ik in aanmerking komen voor een PAWW-uitkering?
Wat is de duur van de PAWW-uitkering?
Wat is de hoogte van de PAWW-uitkering?

Voor wie is de PAWW uitkering bedoeld?
De PAWW is bedoeld voor werknemers die werkloos of arbeidsongeschikt raken.

Wie komt in aanmerking voor een PAWW uitkering?
Werknemers met een WW- of loongerelateerde WGA-uitkering maken mogelijk na afloop van de wettelijke uitkering aanspraak op de PAWW. Aan het ontvangen van de PAWW-uitkering zijn verplichtingen verbonden. Voorwaarde is in ieder geval dat de werknemer valt onder een verzamel-cao voor de PAWW. De werknemer maakt aanspraak op de PAWW vanaf het moment waarop Stichting PAWW de ingangsdatum voor die cao heeft vastgesteld. Stichting PAWW toetst of de werknemer voldoet aan de voorwaarden van het Aanvullingsreglement.

Behoudt de werknemer het recht op de PAWW bij wisseling van baan?
De werknemer kan in aanmerking komen voor een uitkering indien deze valt onder een cao-afspraak die voorziet in een afspraak over de PAWW op het moment dat werkloosheidsuitkering of de loongerelateerde WGA-uitkering is ingegaan.  Indien de werknemer wisselt van baan en in die nieuwe baan geen cao-afspraak geldt voor de PAWW, vervalt ook de aanspraak op een eventuele uitkering indien de werknemer na de wisseling van baan werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Er is geen sprake van een individuele spaarpot bij de PAWW-regeling die kan worden meegenomen naar een nieuwe werkgever. Bepalend is of voordat een werknemer werkloos of arbeidsongeschikt wordt er een cao-afspraak over de PAWW van toepassing is.

Op welk moment maakt een werknemer aanspraak op de PAWW uitkering?
Een werknemer maakt aanspraak op de PAWW wanneer de WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering via UWV stopt en de werknemer op de laatste dag van die uitkering nog niet volledig betaald werk heeft gevonden. 

Wat kost de PAWW de werknemer?
De PAWW is een regeling die wordt gefinancierd via een omslagstelsel. De werknemer betaalt voor de deelname aan de PAWW-regeling een bijdrage. Onderstaand schema bevat het bijdragepad voor de komende jaren. In 2017 is de bijdrage 0,1% van het (gemaximeerde) brutoloon en stijgt  in de komende jaren geleidelijk naar 0,6% (in 2022). De bijdrage percentages voor 2017 en 2018 zijn vastgesteld en de percentages voor 2019 tot en met 2022 zijn geraamde bijdrage-percentages. De bijdrage is in ieder geval voor de periode tot en met 2022 gemaximeerd op 0,75%. 

In dit schema zijn enkele voorbeelden opgenomen afgerond in €.

De bijdrage start vanaf het moment dat een cao over de PAWW-afspraken is ingegaan en ondergebracht is bij Stichting PAWW.  De bijdrage in enig jaar is onafhankelijk van het instapmoment en is gebaseerd op het brutoloon inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand, toeslagen etc. NB. De in de tabel vermelde netto bedragen houden geen rekening met individuele verschillen.

Hoe wordt de hoogte van de PAWW bijdrage bepaald?
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks in november vastgesteld door het bestuur van Stichting PAWW in overleg met Stichting van de Arbeid. De hoogte van de bijdrage is vooral afhankelijk van de verwachte uitkeringen in het volgende kalenderjaar.

Hoe verloopt de overgang van UWV naar de PAWW voor de werknemer?
De overgang van de werknemer van UWV naar Stichting PAWW (uitgevoerd door Raet) zal zoveel mogelijk gebeuren zonder dat er een gat valt in de uitkering. Raet is als uitvoeringsorganisatie daarbij mede afhankelijk van de medewerking van het UWV en de betrokken werknemer. De werknemer kan zich vanaf een maand voor beëindiging van de wettelijke uitkering aanmelden op de site van Stichting PAWW.

Na aanmelding kan Stichting PAWW met UWV gegevens uitwisselen, zoals het arbeidsverleden, binnen de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast vraagt Stichting PAWW eventueel zelf aanvullende gegevens op bij de betrokken werknemer voor de beoordeling van de uitkering.

Binnenkort ben ik werkloos. Is de PAWW dan ook in mijn situatie van toepassing?
De PAWW kan in uw situatie van toepassing zijn als uw werkgever is aangesloten bij een verzamel-cao in het kader van de PAWW op het moment dat u werkloos wordt. 

Hoe lang duurt de PAWW?
Stel je bent geboren op 1 januari 2000 en je begint met werken vanaf je 20ste. In je 36ste levensjaar word je werkloos. Wat is dan je situatie?
In de oude situatie zou je voor ieder gewerkt jaar 1 maand WW-recht opbouwen. Door de verandering in de WW geldt dat nu alleen voor de eerste 10 jaar. Voor de jaren die je langer werkte dan 10 jaar bouw je een halve maand op. Dat betekent in dit voorbeeld waarin iemand 16 jaar gewerkt heeft dus 10 maanden WW-recht voor 10 jaren werken en 3 maanden voor de 6 volgend op de eerste 10. In totaal dus 13 maanden WW-recht. De PAWW herstelt dat verschil en vult aan tot het oorspronkelijke WW-recht van 16 maanden.

Welke cao’s vallen onder de PAWW?
Kort nadat het ministerie van SZW een verzamel-cao algemeen verbindend verklaart, is de PAWW-afspraak van kracht. Stichting PAWW publiceert op haar website www.spaww.nl welke cao’s onderdeel uitmaken van de PAWW en welke ingangsdatum daarvoor geldt.

Hoe gaat PAWW om met een mogelijk grote liquiditeitspositie wanneer alleen inningen plaatsvinden en nog geen uitkeringen?
De Stichting heeft uitdrukkelijk niet ten doel winst te maken (kapitaal op te bouwen) of onnodig buffers te creëren. Het doel van de Stichting is om (mede) in het kader van de afspraak in het Sociaal Akkoord 2013 over bovenwettelijke WW- en WGA-uitkering zorg te dragen voor een toekomstbestendige uitvoering van de door sociale partners overeengekomen aanvullingsuitkering ten behoeve van werknemers.

De financiering van de uitkering en van de uitvoeringskosten is gebaseerd op een omslagstelsel. Dat betekent dat de uitgaven in enig jaar in beginsel worden gefinancierd uit de inkomsten (bijdragen) in dat jaar. Daarbij houdt Stichting PAWW rekening met benodigde middelen voor de uitvoering. Deze middelen (operationele liquiditeit) dienen om verschillen tussen inkomsten (bijdragen) en uitgaven (uitkeringen en kosten) tot een bepaald niveau op te kunnen vangen. Het vermogen dat hierdoor in het fonds ontstaat kan en mag niet lager zijn dan de ondergrens van € nihil. Het bestuur van SPAWW heeft de bovengrens bepaald op 1 keer de structurele jaarexploitatie, maar die zal geleidelijk en pas in de loop van de komende vijf jaren kunnen worden bereikt. Het laatste is echter geen doel op zich. De grenzen aan het vermogen zijn vooral bedoeld voor het beleid om jaarlijks de bijdrage te kunnen vaststellen.

Is het mogelijk dat de PAWW premiedifferentiatie toepast?
De eerste vijf jaar werkt Stichting PAWW met een uniforme bijdrage met een maximum van 0,75% over het brutoloon (dat weer gemaximeerd is op een bedrag dat gelijk is aan het maximum premieloon voor de wettelijke werknemersverzkeringen). Dit betekent dat het niet uitmaakt onder welke sector een bedrijf of een bedrijfstak valt. Na vier jaar zullen de Stichting PAWW en de Stichting van de Arbeid de regeling evalueren, waaronder de bijdrage. Zij bekijken dan of het gewenst is met een uniforme bijdrage te blijven werken. Zo nee, dan volgt de vraag of het voor de hand ligt om over te stappen op een gedifferentieerde (sectorale) bijdrage, met elk een eigen maximumpercentage. Hierover valt momenteel nog niets te zeggen.

Kom ik in aanmerking voor een PAWW-uitkering als ik werkloos ben geworden voordat mijn werkgever via een cao bij de PAWW-regeling is aangesloten?
Op het moment dat u werkloos bent geworden was u via uw werkgever niet verbonden aan een cao die deelneemt aan de PAWW-regeling. U komt daardoor niet in aanmerking voor een PAWW-uitkering.

Is het mogelijk telefonisch contact met Stichting PAWW te hebben?
Stichting PAWW heeft als uitgangspunt om de dienstverlening digitaal te verzorgen. Daarom is het uitsluitend mogelijk om uw vraag via het contactformulier in te dienen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier werkdagen een reactie van ons.

Hoe hoog is mijn Private Aanvulling WW?
De PAWW wordt berekend op basis van een formule gelijk aan die van de WW. U vindt enkele rekenvoorbeelden op www.spaww.nl onder Documenten. In de voorbeelden is ook uitgewerkt hoe SPAWW uw inkomsten ten tijde van de PAWW verrekent.

Hoeveel bedraagt de bijdrage voor een werknemer, kunt u hier een voorbeeld van geven?
Stel u heeft een jaarinkomen van bruto € 50.000,- en de belastingdruk bedraagt 40%. Dan betaalt u als werknemer circa € 5,- per maand. De nettobijdrage kan afhankelijk van de fiscale situatie per individu verschillen.

Op www.spaww.nl, onder documenten, treft u een document aan met “rekenregels”. Daar treft u meer verschillende voorbeelden aan.

Ik ontvang een WGA uitkering: wanneer kom ik in aanmerking voor de PAWW?
Na afloop van de loongerelateerde WGA uitkering kunt u in aanmerking komen voor de PAWW. Een van de voorwaarden is dat u nog wel in aanmerking komt voor een loonaanvullingsuitkering (LAU) of vervolguitkering op grond van de WGA. Indien u in aanmerking komt ontvangt u deze uitkering in aanvulling op de wettelijke uitkering die u van UWV ontvangt.

Wanneer moet een uitkering worden aangevraagd?
Vanaf een maand voor het aflopen van een wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering tot uiterlijk een week na het aflopen van het recht hierop, moet een aanvraag worden ingediend bij Stichting PAWW. Dat kan via de website www.spaww.nl. Stichting PAWW neemt dan binnen zes weken een besluit. Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen, moeten alle gegevens worden verstrekt die voor het bepalen van het recht op een uitkering van belang zijn. Stichting PAWW krijgt ook gegevens van het UWV, maar het UWV mag vanwege privacy-regels niet alle beschikbare gegevens verstrekken. Het is belangrijk bij een aanvraag op tijd de gevraagde gegevens aan te leveren anders kan dit leiden tot een korting op de aanvullingsuitkering.

Vervalt het recht op een IOAW- of IOW-uitkering?
Werknemers die vóór 1 januari 1965 zijn geboren kunnen na afloop van hun WW-uitkering een IOAW-uitkering aanvragen bij de gemeente. Die uitkering bedraagt 70% van het wettelijk minimumloon (bijstandsniveau). Of de uitkering wordt toegekend is onder meer afhankelijk van het inkomen van de partner, maar niet van het vermogen van de aanvrager.

Werknemers die werkloos worden na hun 60e verjaardag kunnen een IOW-uitkering aanvragen bij het UWV. Ook deze uitkering bedraagt 70% van het wettelijk minimumloon. De toekenning van deze uitkering is niet afhankelijk van het inkomen van de partner of het vermogen van de aanvrager.

Beide uitkeringen moeten worden aangevraagd aansluitend aan de WW- of WGA-uitkering. Het UWV stuurt automatisch een aanvraagformulier toe. De uitkeringen kunnen lopen tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De aanvullingsuitkering PAWW is meestal hoger dan de IOAW- en IOW-uitkering, maar beperkt in duur. Als de uitkering pas na afloop van de PAWW-uitkering wordt aangevraagd dan wordt die aanvraag te laat ingediend. Hierdoor heeft de aanvullingsgerechtigde geen recht op een IOAW- of IOW-uitkering.  Om na afloop van de private aanvullingsperiode toch nog in aanmerking te kunnen komen voor een IOAW- of IOW-uitkering is erg het belangrijk dat deze uitkering al eerder, namelijk als de wettelijke WW of loongerelateerde WGA op zijn einde loopt, aangevraagd wordt. Dus niet pas na afloop van de private uitkeringsperiode van Stichting PAWW. De PAWW-uitkering wordt gekort op de IOAW- of IOW-uitkering. Die uitkering komt dan niet tot uitbetaling zolang de PAWW-uitkering loopt.

Wie geen recht heeft op een IOAW- of IOW-uitkering kan na afloop van de PAWW-uitkering een beroep doen op een bijstandsuitkering. Aanvragen daarvoor moeten worden ingediend bij de gemeente.

Wanneer wordt de uitkering betaald?
Stichting PAWW betaalt de uitkering maandelijks uit. De betaaldata stemmen overeen met de betaaldata die UWV hanteert voor de wettelijke werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Hiervoor moeten wel voor het eind van elke maand gegevens worden verstrekt aan Stichting PAWW zoals over andere inkomsten en de sollicitatie-inspanningen. 

Geldt er een sollicitatieplicht?
Naast het recht op een uitkering gelden er ook een aantal verplichtingen waaronder het actief proberen werk te vinden (zoals solliciteren). De deelnemer moet hier maandelijks informatie over verstrekken aan Stichting PAWW. Dit is niet anders dan bij een wettelijke WW-uitkering. Stichting PAWW kan bij het niet nakomen van deze inspanningsverplichtingen gedurende drie maanden een korting van 25% op de PAWW-uitkering toepassen.

Moeten vakanties - net als bij UWV - worden gemeld?
De aanvullingsgerechtigde moet net als bij de wettelijke WW het geval is, vakanties doorgeven aan Stichting PAWW. Ook voor de PAWW-regeling geldt een maximum van 20 vakantiedagen. Gedurende een vakantie hoeft er bijvoorbeeld niet gesolliciteerd te worden.

Wat als de aanvullingsgerechtigde overlijdt?
Nabestaanden informeren Stichting PAWW over het overlijden van de aanvullingsgerechtigde en kunnen een zogenoemde ‘overlijdensuitkering’ aanvragen. De overlijdensuitkering is gelijk aan het bedrag van de aanvullingsuitkering over een maand, zoals die van toepassing was voor de overledene.

Kan een werknemer kiezen om niet deel te nemen aan de PAWW?
Aangezien de verzamel-cao algemeen verbindend wordt verklaard zijn de werknemers bij betreffende werkgever automatisch gebonden aan de verzamel-cao. Individuele werknemers kunnen dan geen afstand doen van de PAWW-regeling.

Kan ik (als individuele medewerker) deelnemen aan de PAWW (ook als mijn werkgever niet mee wil doen)?
Het is niet mogelijk om als individuele werknemer deel te nemen aan de PAWW-regeling. Een van de voorwaarden is dat de werknemer, via de werkgever valt onder een cao waarin de PAWW-regeling is afgesproken.

Valt een werknemer onder de PAWW-regeling als deze per de eerste van een maand wordt ontslagen en de verzamel-cao voor de PAWW-regeling vanaf diezelfde dag ingaat?
Nee, de werknemer is niet meer in dienst van de werkgever op het moment dat de PAWW-regeling van toepassing wordt. Voorbeeld: de werknemer wordt met ingang van 1 juli ontslagen en de cao voor de PAWW-regeling gaat op 1 juli in. De dienstbetrekking loopt op 30 juni om 24.00 uur af en de PAWW-regeling is vanaf 1 juli om 00.00 uur van toepassing. De werknemer werkt niet meer voor de werkgever op het moment dat de cao van kracht wordt. Als de werknemer met ingang van 2 juli ontslagen wordt, komt deze wel in aanmerking voor de PAWW-regeling. De werknemer heeft dan nog een dag gewerkt terwijl de cao voor de PAWW-regeling van toepassing is. Het moment dat de dienstbetrekking eindigt, ligt dan na het moment dat de cao van kracht wordt. Over die ene dag wordt dan nog wel de PAWW-bijdrage ingehouden op het loon.

Ik ontvang een WW-uitkering. Kan ik in aanmerking komen voor een PAWW-uitkering?
Om in aanmerking te komen voor de PAWW dient u, vanaf een maand voor het aflopen van uw WW-uitkering, een aanvraag in bij Stichting PAWW. Zij beoordeelt uw aanvraag op een aantal zaken. Zo stelt zij vast of u werknemer was bij een werkgever die deelnam aan de PAWW. Daarnaast moet u aansluitend op dat dienstverband recht hebben gekregen op een WW-uitkering en na afloop van deze WW-uitkering nog werkloos zijn. Voor meer voorwaarden voor deelname verwijzen we u naar het reglement op onze website.

Ik ontvang een WGA-uitkering. Kan ik in aanmerking komen voor een PAWW-uitkering?
Om in aanmerking te komen voor de PAWW dient u, vanaf een maand voor het aflopen van uw loongerelateerde WGA-uitkering, een aanvraag in bij Stichting PAWW. Zij beoordeelt uw aanvraag op een aantal zaken. Zo stelt zij vast of u werknemer was bij een werkgever die deelnam aan de PAWW. Daarnaast moet u aansluitend op dat dienstverband recht hebben gekregen op een WGA-uitkering. Als u na afloop van de loongerelateerde uitkering recht heeft op een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering op grond van de WGA kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een PAWW-uitkering. Voor meer voorwaarden voor deelname verwijzen we u naar het reglement op onze website.

Wat is de duur van de PAWW-uitkering?
De duur van de PAWW-uitkering is gelijk aan het verschil tussen de door het UWV toegekende uitkeringsduur en de duur van de uitkering die wordt berekend op basis van de wetgeving zoals deze op 31 december 2015 gold.

Wat is de hoogte van de PAWW-uitkering?
De hoogte van het dagloon waarop de PAWW-uitkering wordt gebaseerd, is in beginsel gelijk aan de hoogte van het dagloon van de WW-uitkering of de loongerelateerde WGA. Voor het bepalen van de hoogte van de uitkering is aangesloten bij de bepalingen in de WW en de WIA.

Heeft u naast de uitkering nog andere bronnen van inkomsten, dan brengt Stichting PAWW die in mindering op uw PAWW-uitkering. Daarbij sluit Stichting PAWW aan bij het Algemeen Inkomensbesluit sociale verzekeringswetten. Ook voor de situatie waarin een aanvullingsgerechtigde deels arbeid verricht, in loondienst dan wel als zelfstandige, is aangesloten bij de systematiek van WW en WIA.

klik hier voor de spelregels

  Verwante koppelingen