Wat houdt de PAWW in?
Wat compenseert de PAWW?
Wat is de doelgroep van de PAWW?
Is de PAWW een verplichte regeling?
Hoe is de WW-reparatie voor bedrijven met enkel een arbeidsvoorwaardenreglement?
Kan een uitkering worden gekort?
Mag naast een PAWW-uitkering ook een pensioenuitkering worden ontvangen?
Waar kunnen klachten en geschillen worden gemeld?

Wat houdt de PAWW in?
De PAWW verstrekt werknemers een aanvullende uitkering na afloop van de wettelijke WW-of loongerelateerde WGA-uitkering. De aanvullende uitkering vindt aansluitend op de wettelijke uitkering plaats aan rechthebbenden. De totale duur van de aanvullende en de wettelijke uitkering samen zijn gelijk aan de uitkering waar een werknemer recht op zou hebben gehad op grond van wetgeving in 2015.

De PAWW wordt gefinancierd via een omslagstelsel. Dat betekent dat de deelnemende (actieve) werknemers de bijdragen betalen voor uitkeringen op dat moment. Hiermee kan de hoogte van de bijdrage – zeker in het begin – beperkt worden gehouden. Werknemers betalen de bijdragen aan Stichting PAWW via een inhouding op het brutoloon. 

Wat compenseert de PAWW?
De PAWW compenseert de wijzigingen per 1 januari 2016 in de opbouw en maximale duur van de WW- en loongerelateerde WGA-uitkeringen.

Wat is de doelgroep van de PAWW?
De PAWW is bedoeld voor werknemers die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Werknemers op wie een cao van toepassing is waarin de PAWW en de aansluiting bij Stichting PAWW is opgenomen, kunnen onder de voorwaarden van de regeling aanspraak maken op de PAWW.

Is de PAWW een verplichte regeling?
De PAWW geldt voor álle werkgevers en werknemers die gebonden zijn aan een verzamel-cao waarin de PAWW is opgenomen.

Hoe is de WW-reparatie voor bedrijven met enkel een arbeidsvoorwaardenreglement?
Een arbeidsvoorwaardenreglement geldt niet voor een sector maar voor een bedrijf en is in het algemeen ook niet overeengekomen met een vakbond maar bijvoorbeeld met een ondernemingsraad. Als een dergelijk bedrijf wel mee wil doen aan de reparatie van de WW en de loongerelateerde WGA, dan kunnen zij daarover afspraken maken met een of meer vakbonden. Zij kunnen afspreken deel te nemen een verzamel-cao en daarmee aan de PAWW-regeling. Deze afspraak heeft alleen betrekking op de aansluiting bij Stichting PAWW en raakt de overige arbeidsvoorwaarden niet. Aangezien de verzamel-cao algemeen verbinden verklaard wordt zijn de werknemers bij betreffende werkgever automatisch gebonden aan de verzamel-cao. Individuele werknemers kunnen dan geen afstand doen van de PAWW-regeling.

Kan een uitkering worden gekort?
Er zijn in beginsel twee mogelijkheden dat er gekort wordt op de uitkering.
Ten eerste kan er gekort worden als de aanvullingsgerechtigde zijn of haar verplichtingen op grond van de regeling, zoals het aanleveren van gegevens en inspanningen doen om werk te vinden, niet nakomt. Een tweede mogelijkheid is dat Stichting PAWW kan overgaan tot het verlagen van alle aanvullingsuitkeringen. Dit zal een uitzonderlijke maatregel zijn en is alleen mogelijk als de financiële middelen van het fonds niet meer toereikend zijn om alle uitkeringen waar te kunnen maken

Mag naast een PAWW-uitkering ook een pensioenuitkering worden ontvangen?
Als de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt is, kan er naast een PAWW-uitkering in beginsel een (vervroegde) pensioenuitkering worden ontvangen. Deze pensioenuitkering wordt wel volledig gekort op de PAWW-uitkering. Als de pensioenuitkering hoger is dan de PAWW-uitkering zou zijn geweest (zonder aftrek van de pensioenuitkering), bestaat er dus geen aanspraak op een PAWW-uitkering. Dit kan bij een deeltijdpensioen of een pensioen uit een ander dienstverband anders liggen. Het systeem van de WW wordt daarbij gevolgd.

Waar kunnen klachten en geschillen worden gemeld?
Stichting PAWW heeft een aparte geschillenregeling. Klachten over bijvoorbeeld de bejegening door medewerkers of onenigheid over de toepassing van het aanvullingsreglement, kunnen schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Het adres hiervoor is Postbus 1219, 3800 BE Amersfoort. Het bestuur van Stichting PAWW neemt dan binnen zes weken een besluit en informeert betrokkene hier schriftelijk over. Als de betrokkene het niet eens is met dit besluit kan hij of zij dat binnen twee maanden na dit besluit kenbaar maken bij een onafhankelijke geschillencommissie. Als de aanvullingsgerechtigde het ook niet eens is met de visie van de geschillencommissie dan staat de weg naar een civiele rechter nog open.

  Verwante koppelingen