Wat is een verzamel-cao?
Hoe is de WW-reparatie voor bedrijven met enkel een arbeidsvoorwaardenreglement?
Binnenkort ben ik werkeloos. Is de PAWW dan ook in mijn situatie van toepassing?

Wat is een verzamel-cao?
Om de uitvoering voor alle decentrale cao-partijen in juridische zin mogelijk te maken, moet  met een beperkt aantal zogenaamde ‘verzamel-cao’s’ gewerkt worden. De werkingssfeer van een verzamel-cao overstijgt het niveau van de werkingssfeer van de gebruikelijke bedrijfstakken en sectoren. De verzamel-cao is een optelsom van de werkingssferen van de afzonderlijke delen, dat wil zeggen van de werkingssferen van verschillende reguliere arbeidsvoorwaarden-cao’s (bedrijfstakken en ondernemingen).  Schematisch is dit als volgt weer te geven:

Decentrale cao-partijen ondertekenen een overeenkomst tot deelname aan de PAWW waarmee ze vrijwillig aansluiten bij één van de verzamel-cao’s door de werkingssfeer van de reguliere arbeidsvoorwaarden-cao hierin onder te brengen. De overeenkomsten van meerdere decentrale cao-partijen worden vervolgens binnen een sector gebundeld en tot één verzamel-cao samengenomen. De sector van een verzamel-cao overstijgt het niveau van de gebruikelijke bedrijfstakken en sectoren. Het totaal aantal sectoren zal beperkt worden tot maximaal vijf.  In een verzamel-cao wordt alleen de afspraak over de private aanvulling WW/WGA ondergebracht. Deze cao komt daarom naast de bestaande reguliere arbeidsvoorwaardencao’s. Voor elke verzamel-cao zal vervolgens een algemeen verbindend verklaring worden aangevraagd waarna de uitvoering van de afspraken in die verzamel-cao’s worden ondergebracht bij het landelijk fonds (Stichting PAWW).

Hoe is de WW-reparatie voor bedrijven met enkel een arbeidsvoorwaardenreglement?
Een arbeidsvoorwaardenreglement geldt niet voor een sector maar voor een bedrijf en is in het algemeen ook niet overeengekomen met een vakbond maar bijvoorbeeld met een ondernemingsraad. Als een dergelijk bedrijf wel mee wil doen aan de reparatie van de WW en de loongerelateerde WGA, dan kunnen zij daarover afspraken maken met een of meer vakbonden. Zij kunnen afspreken deel te nemen een een verzamel-cao en daarmee aan de PAWW-regeling . Deze afspraak heeft alleen betrekking op de aansluiting bij de Stichting PAWW en raakt de overige arbeidsvoorwaarden niet.  Aangezien de verzamel-cao algemeen verbinden verklaard wordt zijn de werknemers bij betreffende werkgever automatisch gebonden aan de verzamel-cao. Individuele werknemers kunnen dan geen afstand doen van de PAWW-regeling

Binnenkort ben ik werkloos. Is de PAWW dan ook in mijn situatie van toepassing
De PAWW kan in uw situatie van toepassing zijn als uw werkgever is aangesloten bij een verzamel-cao in het kader van de PAWWop het moment dat u werkloos wordt. 

 

  Verwante koppelingen