Wat kost de PAWW de werknemer?
Hoe wordt de hoogte van de PAWW-bijdrage bepaald?
Gaat Stichting PAWW beleggen met het fondskapitaal?
Wat kost de PAWW de werkgever?
Hoe gaat PAWW om met een mogelijk grote liquiditeitspositie wanneer alleen inningen plaatsvinden en nog geen uitkeringen?
Is het mogelijk om de aangifte en betaling van de bijdragen per kwartaal of halfjaarlijks uit te voeren?

Wat kost de PAWW de werknemer?
De PAWW is een regeling die wordt gefinancierd via een omslagstelsel. De werknemer betaalt voor de deelname aan de PAWW-regeling een bijdrage. Onderstaand schema bevat het bijdragepad voor de komende jaren. In 2017 is de bijdrage 0,1% van het (gemaximeerde) brutoloon en stijgt  in de komende jaren geleidelijk naar 0,6% (in 2022). De bijdrage percentages voor 2017 en 2018 zijn vastgesteld en de percentages voor 2019 tot en met 2022 zijn geraamde bijdrage-percentages. De bijdrage is in ieder geval voor de periode tot en met 2022 gemaximeerd op 0,75%.

In dit schema zijn enkele voorbeelden opgenomen afgerond in €.

De bijdrage start vanaf het moment dat een cao over de PAWW-afspraken is ingegaan en ondergebracht is bij Stichting PAWW.  De bijdrage in enig jaar is onafhankelijk van het instapmoment en is gebaseerd op het brutoloon inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand, toeslagen etc.

Hoe wordt de hoogte van de PAWW-bijdrage bepaald?
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks (november) vastgesteld door het bestuur van Stichting PAWW in overleg met Stichting van de Arbeid. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de verwachte uitkeringen in het volgende kalenderjaar.

Gaat de Stichting beleggen met het fondskapitaal?
Voor zover van toepassing worden de beschikbare middelen van Stichting PAWW solide belegd, met inachtneming van redelijke eisen van liquiditeit en rendement en met inachtneming van een zojuist mogelijke risicoverdeling, waarbij risicomijding het vertrekpunt is.

Dit betekent concreet dat de gelden binnen de Stichting op de bank worden gezet. Op systeembanken in Nederland, eventueel in de vorm van spaar- of depositorekeningen, en het liefst met spreiding over verschillende banken. Immers ook geld zetten op de bank kent risico’s (bijvoorbeeld het tegenpartijrisico) en kent verschillende vormen van rendement. Beleggen met meer risico is niet aan de orde. In het financieel model is rekening gehouden met een rendement van 0%. Stichting PAWW vraagt aan de accountant – naast de uitgaven en inkomsten - de beleggingen te controleren.

Wat kost de PAWW de werkgever?
De PAWW-bijdrage wordt betaald door werknemers. De kosten voor de werkgever hebben vooral betrekking op een eenmalige aanpassing in de salarisadministratie. Daarnaast zal de werkgever periodiek de bijdragen moeten inhouden en af moeten dragen aan Stichting PAWW.

Hoe gaat PAWW om met een mogelijk grote liquiditeitspositie wanneer alleen inningen plaatsvinden en nog geen uitkeringen?
De Stichting heeft uitdrukkelijk niet ten doel winst te maken (kapitaal op te bouwen) of onnodig buffers te creëren. Het doel van de Stichting is om (mede) in het kader van de afspraak in het Sociaal Akkoord 2013 over bovenwettelijke WW- en WGA-uitkering zorg te dragen voor een toekomstbestendige uitvoering van de door sociale partners overeengekomen aanvullingsuitkering ten behoeve van werknemers.

De financiering van de uitkering en van de uitvoeringskosten is gebaseerd op een omslagstelsel. Dat betekent dat de uitgaven in enig jaar in beginsel worden gefinancierd uit de inkomsten (bijdragen) in dat jaar. Daarbij houdt Stichting PAWW rekening met benodigde middelen voor de uitvoering. Deze middelen (operationele liquiditeit) dienen om verschillen tussen inkomsten (bijdragen) en uitgaven (uitkeringen en kosten) tot een bepaald niveau op te kunnen vangen. Het vermogen dat hierdoor in het fonds ontstaat kan en mag niet lager zijn dan de ondergrens van € nihil. Het bestuur van SPAWW heeft de bovengrens bepaald op 1 keer de structurele jaarexploitatie, maar die zal geleidelijk en pas in de loop van de komende vijf jaren kunnen worden bereikt. Het laatste is echter geen doel op zich. De grenzen aan het vermogen zijn vooral bedoeld voor het beleid om jaarlijks de bijdrage te kunnen  vaststellen.

Is het mogelijk om de aangifte en betaling van de bijdragen per kwartaal of halfjaarlijks uit te voeren?
Als een van de ontwerpcriteria voor de PAWW is een eenduidig en uniforme werkwijze afgesproken. Helaas is het daardoor niet mogelijk om alle wensen van alle stakeholders te honoreren. Stichting PAWW spiegelt zich zoveel als mogelijk aan de (maandelijkse of vierwekelijkse) loonaangiftesystematiek van de Belastingdienst. Zo bouwen we een voor werkgevers herkenbaar proces en blijven de uitvoeringskosten beperkt. In dit ontwerp is op de middellange termijn geen differentiatie naar aangifte- en betaalperiodiciteit voorzien. Hierdoor kan het zijn dat werkgevers extra werk ervaren.

Daarom is gekozen om de aangifte niet op werknemersniveau maar op bedrijfsniveau in te richten. Dit drukt naar onze mening de kosten voor werkgevers naar een zo laag mogelijk niveau. Helemaal nihil zal in geen enkele systeeminrichting tot de mogelijkheden behoren. Op termijn volgt op onze website instructiemateriaal waaruit werkgevers kunnen opmaken dat de werkzaamheden beperkt zijn tot circa een kwartier per maand bij handmatige verwerking. Indien de PAWW is opgenomen in een administratiepakket, verloopt dit tot en met het klaarzetten van betaalbestanden nog sneller. Via Wat kost de PAWW de werkgever? houden we werkgevers hiervan op de hoogte.

  Verwante koppelingen