Wie komt in aanmerking voor een PAWW-uitkering?
Wat kost de PAWW de werknemer?
Wat is de rol van de werkgever?
Hoe neemt de werkgever deel aan de PAWW?
Op welk moment maakt een werknemer aanspraak op de PAWW-uitkering?
Kan een werkgever deelnemen aan de PAWW zonder deelname aan een reguliere arbeidsvoorwaarden-cao?
Wat kost de PAWW de werkgever?
Wanneer gaat de regeling in?
Wanneer eindigt de deelname voor de werkgever?
Op welke wijze wordt de bijdrage afgedragen?
Hoe gaat de PAWW om met herlevingsrechten van de oude en de nieuwe ww?
Hoe lang duurt de PAWW?
Kom ik in aanmerking voor een PAWW-uitkering als ik werkloos ben geworden voordat mijn werkgever via een cao bij de PAWW-regeling is aangesloten?
Kan een uitkering worden gekort?
Mag naast een PAWW-uitkering ook een pensioenuitkering worden ontvangen? 
Kun je deelnemen aan de PAWW door je aan te melden als " volger van de cao"?
 

Wie komt in aanmerking voor een PAWW-uitkering?
Werknemers met een WW- of loongerelateerde WGA-uitkering maken mogelijk na afloop van de wettelijke uitkering aanspraak op de PAWW. Aan het ontvangen van de PAWW-uitkering zijn verplichtingen verbonden. Voorwaarde is in ieder geval dat de werknemer valt onder een verzamel-cao voor de PAWW. De werknemer maakt aanspraak op de PAWW vanaf het moment waarop Stichting PAWW de ingangsdatum voor die cao heeft vastgesteld. Stichting PAWW toetst of de werknemer voldoet aan de voorwaarden van het Aanvullingsreglement.

Wat kost de PAWW de werknemer?
De PAWW is een regeling die wordt gefinancierd via een omslagstelsel. De werknemer betaalt voor de deelname aan de PAWW-regeling een bijdrage. Onderstaand schema bevat het bijdragepad voor de komende jaren. In 2017 is de bijdrage 0,1% van het (gemaximeerde) brutoloon en stijgt  in de komende jaren geleidelijk naar 0,6% (in 2022). De bijdrage percentages voor 2017 en 2018 zijn vastgesteld en de percentages voor 2019 tot en met 2022 zijn geraamde bijdrage-percentages. De bijdrage is in ieder geval voor de periode tot en met 2022 gemaximeerd op 0,75%. 

In dit schema zijn enkele voorbeelden opgenomen afgerond in €.

De bijdrage start vanaf het moment dat een cao over de PAWW-afspraken is ingegaan en ondergebracht is bij Stichting PAWW. De bijdrage in enig jaar is onafhankelijk van het instapmoment en is gebaseerd op het brutoloon inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand, toeslagen etc.

Wat is de rol van de werkgever?
De werkgever verzorgt de aangifte en de afdracht van de op de lonen ingehouden PAWW-bijdrage aan de uitvoerder van de PAWW.

Hoe neemt de werkgever deel aan de PAWW?
Stichting PAWW verstuurt een uitnodiging voor deelname aan de PAWW aan werkgevers. Deze uitnodiging gaat naar werkgevers die zich (nog)  niet op eigen initiatief hebben gemeld nadat cao-partijen dit zijn overeengekomen. De uitnodiging verwijst naar het PAWW-portaal. Via dat portaal kan de werkgever zich aanmelden als deelnemer. Na aanmelding kan de werkgever periodiek de aangifte en afdracht van de bijdragen aan  Stichting PAWW verrichten, maar niet eerder dan de betreffende verzamel-cao – waaronder de werkgever valt - algemeen verbindend is verklaard door het ministerie van SZW.

Op welk moment maakt een werknemer aanspraak op de PAWW-uitkering?
Een werknemer maakt aanspraak op de PAWW wanneer de WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering via UWV stopt en de werknemer op de laatste dag van die uitkering nog niet volledig betaald werk heeft gevonden. 

Kan een werkgever deelnemen aan de PAWW zonder deelname aan een reguliere arbeidsvoorwaarden-cao?
Deelname aan de PAWW kan in beginsel ook voor werkgevers die normaliter geen arbeidsvoorwaarden-cao kennen. Wel moet de werkgever in dat geval samen met een of meerdere vakbonden een overeenkomst tot deelname aan de PAWW ondertekenen en toesturen aan de Commissie cao-aangelegenheden (verzamelcao@spaww.nl).

Wat kost de PAWW de werkgever?
De PAWW-bijdrage wordt betaald door de werknemers. De kosten voor de werkgever zijn beperkt en hebben vooral betrekking op een eenmalige aanpassing in de salarisadministratie. Daarnaast zal de werkgever periodiek de bijdragen moeten inhouden en af moeten dragen aan Stichting PAWW.

Wanneer gaat de regeling in?
Zodra de verzamel-cao algemeen verbindend is verklaard door het ministerie van SZW, bepaalt Stichting PAWW de ingangsdatum van het Aanvullingsreglement voor de verzamel-cao. De ingangsdatum is afhankelijk van de indiening van de verzamel-cao bij het ministerie en de daaropvolgende doorlooptijd van de AVV-procedure (circa 3 maanden). Het ministerie heeft de eerste verzamel-cao op 24 januari 2017 algemeen verbindend verklaard.  Voor deze cao is de regeling per 1 maart 2018 van kracht.

De AVV-procedure voor de tweede tranche verzamel-cao’s is eind december 2017 gestart. In de afgelopen maanden is gebleken dat de verwachte doorlooptijd tot een algemeen verbindendverklaring meer tijd vergt dan verwacht. De huidige inschatting is dat de regeling voor de tweede tranche voor de zomer in zal gaan.

Wanneer eindigt de deelname voor de werkgever?
Deelname wordt automatisch beëindigd tegen het einde van de looptijd van de verzamel-cao. Wanneer cao-partijen besluiten niet meer deel te nemen aan een nieuwe verzamel-cao en de PAWW-afspraak niet willen continueren dienen zij dat negen maanden voor de opvolgende cao bekend te maken bij de commissie cao-aangelegenheden. 

De deelname kan ook beëindigd worden door een verandering in de bedrijfssituatie. Dit geldt bijvoorbeeld als de werkgever failliet gaat of geen personeel meer in dienst heeft. Ook dan wordt de deelname automatisch beëindigd. Een werkgever die het niet eens is met de beëindiging kan hiertegen bezwaar indienen.

Op welke wijze wordt de bijdrage afgedragen?
De werkgever doet per loontijdvak aangifte en draagt de op het loon van de werknemers ingehouden bijdragen af aan Stichting PAWW. Administratiekantoren en ontwikkelaars van software vinden hier instructies voor de rekenregels.

Hoe gaat de PAWW om met herlevingsrechten van de oude en nieuwe WW?
Het reglement kent bepalingen over het herleven van rechten. De uitvoerder toetst bijvoorbeeld of van herleving (voortzetting van de uitkering op basis van een eerdere toekenning) sprake is als er opnieuw binnen 26 weken sprake is van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Na 52 weken na de laatste uitkering verstrijkt het eerdere recht op de PAWW (er vindt geen herleving plaats) en zal gekeken moeten worden of er een nieuw recht ontstaat. De PAWW houdt bij de beoordeling van herleving ook rekening met de hoogte van het maandloon (meer of minder dan 87,5%)

Hoe lang duurt de PAWW?
Stel je bent geboren op 1 januari 2000 en je begint met werken vanaf je 20ste. In je 36ste levensjaar word je werkloos. Wat is dan je situatie?
In de oude situatie zou je voor ieder gewerkt jaar 1 maand WW-recht opbouwen. Door de verandering in de WW geldt dat nu alleen voor de eerste 10 jaar. Voor de jaren die je langer werkte dan 10 jaar bouw je een halve maand op. Dat betekent in dit voorbeeld waarin iemand 16 jaar gewerkt heeft dus 10 maanden WW-recht voor 10 jaren werken en 3 maanden voor de 6 volgend op de eerste 10. In totaal dus 13 maanden WW-recht. De PAWW herstelt dat verschil en vult aan tot het oorspronkelijke WW-recht van 16 maanden.

Kom ik in aanmerking voor een PAWW-uitkering als ik werkloos ben geworden voordat mijn werkgever via een cao bij de PAWW-regeling is aangesloten?
Op het moment dat u werkloos bent geworden was u via uw werkgever niet verbonden aan een cao die deelneemt aan de PAWW-regeling. U komt daardoor niet in aanmerking voor een PAWW-uitkering.

Kan een uitkering worden gekort?
Er zijn in beginsel twee mogelijkheden dat er gekort wordt op de uitkering.

Ten eerste kan er gekort worden als de aanvullingsgerechtigde zijn of haar verplichtingen op grond van de regeling, zoals het aanleveren van gegevens en inspanningen doen om werk te vinden, niet nakomt.

Een tweede mogelijkheid is dat Stichting PAWW kan overgaan tot het verlagen van alle aanvullingsuitkeringen. Dit zal een uitzonderlijke maatregel zijn en is alleen mogelijk als de financiële middelen van het fonds niet meer toereikend zijn om alle uitkeringen waar te kunnen maken.

Mag naast een PAWW-uitkering ook een pensioenuitkering worden ontvangen?
Als de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt is, kan er naast een PAWW-uitkering in beginsel een (vervroegde) pensioenuitkering worden ontvangen. Deze pensioenuitkering wordt wel volledig gekort op de PAWW-uitkering. Als de pensioenuitkering hoger is dan de PAWW-uitkering zou zijn geweest (zonder aftrek van de pensioenuitkering), bestaat er dus geen aanspraak op een PAWW-uitkering. Dit kan bij een deeltijdpensioen of een pensioen uit een ander dienstverband anders liggen. Het systeem van de WW wordt daarbij gevolgd.

Kun je deelnemen aan de PAWW door je aan te melden als " volger van de cao"?
In reguliere arbeidsvoorwaarden is het mogelijk om je als werkgever aan te melden als “volger” van de cao, zonder dat je bent aangesloten bij een sector/bedrijfstak. Dit is bij de PAWW niet mogelijk. Wanneer individuele ondernemingen willen deelnemen en zij geen deel uit maken van een branche of bedrijfstak die zich aanmeldt voor de PAWW, dienen zij zelfstandig een overeenkomst tot deelname af te sluiten met een vertegenwoordiger van een werknemersvereniging.

Hier vindt u een toelichtend filmpje over de PAWW 

  Verwante koppelingen