Op welke wijze wordt de bijdrage afgedragen?
Kan een cao-partij een andere uitvoerder kiezen?
Welke looptijd is van toepassing?
Wat is de opzegtermijn?

Op welke wijze wordt de bijdrage afgedragen?
De werkgever doet per loontijdvak aangifte en draagt de op het loon van de werknemers ingehouden bijdragen af aan Stichting PAWW. Administratiekantoren en ontwikkelaars van software vinden hier instructies voor de rekenregels.

Kan een cao-partij een andere uitvoerder kiezen?
De PAWW is een regeling  die door Stichting PAWW wordt uitgevoerd. Stichting van de Arbeid heeft deze regeling, de juridische constructie en de bijbehorende  teksten bedacht en opgesteld om het voor alle cao-partijen mogelijk te maken zich hierbij aan te sluiten  Het is echter een faciliteit die geboden wordt aan cao-partijen om hen te ontzorgen. Als cao-partijen een andere keuze maken qua regeling of uitvoerder, zijn ze daar vrij in.

Zij zijn dus niet verplicht zich bij de landelijke faciliteit via Stichting PAWW aan te sluiten.

Welke looptijd is van toepassing?
Om de continuïteit van het fonds  te waarborgen en de uitvoeringskosten te beperken is gekozen voor een standaard looptijd van vijf jaar voor de verzamel-cao’s voor de PAWW-regeling. Wel zal jaarlijks een algemeen verbindend verklaring worden aangevraagd om cao-partijen die besluiten op een later moment in te stappen hiertoe jaarlijks de gelegenheid te geven.

Wat is de opzegtermijn?
De PAWW-regeling wordt geëvalueerd in 2021. Op basis van deze evaluatie kan het cao-overleg besluiten om te continueren of niet te verlengen. Deelname wordt automatisch beëindigd tegen het einde van de looptijd van de verzamel-cao. Wanneer cao-partijen besluiten niet meer deel te nemen aan een nieuwe verzamel-cao en de PAWW-afspraak niet willen continueren dienen zij dat negen maanden voor de opvolgende cao bekend te maken bij de commissie cao-aangelegenheden.

Als er tussentijdse wijzigingen in wet- en regelgeving voordoen die van invloed zijn op de PAWW-regeling zal Stichting PAWW in overleg treden met Stichting van de Arbeid. Decentrale cao-partijen zullen dan geïnformeerd worden over de consequenties en de eventuele keuzes die ze dan kunnen maken.

  Verwante koppelingen