Hoe wordt de PAWW-aanvraag toegekend?
Over welke maanden wordt er uitgekeerd?
Door wie wordt de PAWW-uitkering uitbetaald?
Hoe lang wordt de PAWW-uitkering uitbetaald?
Hoe zit het met de samenloop met andere uitkeringen?
Wat zijn de gevolgen van inkomsten naast de PAWW?

Hoe wordt de PAWW-aanvraag toegekend?
De aanvullingsgerechtigde wordt geïnformeerd over de toekenning van de aanspraak. In het bevestigingsbericht informeert Stichting PAWW de rechthebbende over de hoogte van de uitkering en wat de maximale duur van de uitkering is.

Over welke maanden wordt er uitgekeerd?
De aanvullingsgerechtigde dient uiterlijk binnen één week na afloop van een kalendermaand opgave te doen van alle inkomsten die hij in die maand heeft ontvangen. Pas na ontvangst van die opgave kan worden overgegaan tot uitbetaling van de aanvullingsuitkering. Als de werknemer geen opgave van de inkomsten heeft gedaan, kan het recht op uitkering niet worden vastgesteld. Wanneer de werknemer de opgave buiten de termijn van een week na afloop van de kalendermaand indient, kan de aanvullingsuitkering op zijn vroegst in de volgende kalendermaand worden uitbetaald.

Bij het berekenen van de uitkeringsduur worden hele en halve maanden bij elkaar opgeteld. Wanneer het resultaat van die berekeningen niet uitkomt op hele maanden, telt een halve maand voor 15 kalenderdagen uitkeringsduur (Dit is conform de bepalingen van de werkloosheidswet zoals die golden op 31-12-2015).

De betaling vindt altijd plaats vanaf de 1e van de maand volgend op de maand die betaald wordt, afhankelijk van wanneer iemand zijn/haar inkomstenopgave instuurt. Wanneer er op dat moment geen recht is op een volledige maand, dan worden de werkelijke uitkeringsdagen uitbetaald.

Door wie wordt de PAWW-uitkering uitbetaald?
Stichting PAWW betaalt de aanvullingsuitkering elke maand.  

Hoe lang wordt de PAWW-uitkering uitbetaald?
De PAWW-uitkering wordt uitbetaald totdat de uitkeringsgerechtigde geen recht meer heeft op de PAWW doordat de maximale duur is verstreken of bijvoorbeeld omdat de uitkeringsgerechtigde weer werk met een inkomen dat meer 87,5% bedraagt van het loon waarop de uitkering is gebaseerd. In bijzondere omstandigheden kan de uitkering ook stoppen, bijvoorbeeld als de uitkeringsrechtigde bij herhaling niet aan zijn verplichtingen voldoet of als de financiële middelen van Stichting PAWW onverhoopt op enig moment ontoereikend zijn. Het laatste zal zich naar verwachting onder normale omstandigheden niet voordoen.

Hoe zit het met de samenloop met andere uitkeringen?
De samenloop van de PAWW en andere wettelijke uitkeringen wordt op dezelfde wijze verrekend als bij de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkering.

Wat zijn de gevolgen van inkomsten naast de PAWW?
De PAWW sluit aan bij datgene wat hierover is opgenomen in de WW en het Algemeen Inkomensbesluit Sociale Zekerheidswetten. De uitkering kan bij nieuwe inkomsten uit arbeid doorlopen, gekort of helemaal stopgezet worden. Dit is niet anders dan bij de wettelijke uitkeringen.

In het Aanvullingsreglement is namelijk een verwijzing opgenomen naar de bepalingen in de Werkloosheidswet en het Algemeen Inkomensbesluit Sociale Zekerheidswetten. Dit geldt zowel voor de aanvullende WW- als voor de aanvullende loongerelateerde WGA-uitkering.

  Verwante koppelingen