Is een standaard cao-tekst beschikbaar?
Wat is de procedure voor aanmelden van verzamel-cao's?
Welke cao's vallen onder de PAWW?

Kan ik deelname aan de PAWW opnemen in mijn reguliere arbeidsvoorwaarden-cao?​
Wat houdt de “voortrekkersrol” in bij een verzamel-cao?
Kan ik de PAWW ook aanvragen voor werknemers die niet onder de reguliere arbeidsvoorwaarden cao vallen?
Is het mogelijk telefonisch contact met Stichting PAWW te hebben?
Wanneer kan de cao-tafel of een individuele werkgever deelnemen aan de PAWW?

Is een standaard cao-tekst beschikbaar?
De uniforme tekst voor de verzamel-cao’s is hier beschikbaar op de website van Stichting PAWW. In deze tekst worden na aanmelding de werkingssferen nog opgenomen van de cao-tafels die hieraan deelnemen, en de looptijd van de cao.

Stichting van de Arbeid heeft ook een overeenkomst tot deelname aan de PAWW beschikbaar gesteld, die decentrale cao-partijen zullen moeten ondertekenen om zich aan te sluiten bij een verzamel-cao over de PAWW-afspraak. Dat doen zij door de werkingssfeer van de reguliere arbeidsvoorwaarden-cao aan te melden. Bij deze overeenkomst moeten zij de werkingssfeer en de representativiteitsgegevens aanleveren.

Wat is de procedure voor aanmelden van verzamel-cao's?
De aanmeldprocedure is hieronder schematisch weergegeven. De doorlooptijd van deze procedure kent drie factoren:

1.      De tijd die decentrale cao-partijen nodig hebben om zich in een verzamel-cao te verenigen.
2.      De logistieke doorlooptijd om de cao’s te verzamelen en te laten onderteken door de cao-partijen.
3.      De ongeveer drie maanden die nodig zijn voor het AVV-proces, waarin ook de tijd voor het indienen en beantwoorden van bedenkingen is opgenomen.

Gedurende de drie maanden van het AVV-proces kunnen bedrijven die de overeenkomst tot deelname aan de PAWW-cao’s hebben ondertekend zich actief aanmelden via het portaal van Stichting PAWW. Zij maken een account en kunnen via dit portaal – vanaf het moment dat de verzamel-cao is ingegaan - maandelijks  aangifte  doen van de bijdragen aan de PAWW. De ingangsdatum van de verzamel-cao is bepalend voor de start van het eerste aangiftetijdvak. Bedrijven ontvangen een herinnering voor de uiterste aangiftedatum behorend bij een tijdvak van de geavv’de verzamel-cao.

De afdracht van bijdragen dient voor het einde van een aangiftetijdvak plaats te vinden. Bedrijven die zich op het moment van de AVV-datum nog niet zelf hebben aangemeld (en die daarom nog geen account hebben), krijgen alsnog een uitnodiging voor registratie en het aanmaken van een account via de Uitvoerder van Stichting PAWW. 

Welke cao's vallen onder de PAWW?
Kort nadat het ministerie van SZW een verzamel-cao algemeen verbindend verklaart, is de PAWW-afspraak van kracht. Stichting PAWW publiceert op haar website www.spaww.nl welke cao’s onderdeel uitmaken van de PAWW en welke ingangsdatum daarvoor geldt.

Kan ik deelname aan de PAWW opnemen in mijn reguliere arbeidsvoorwaarden-cao?
Voor deelname aan de PAWW ondertekenen cao-partijen  een overeenkomst tot deelname aan de PAWW. Zij sturen deze overeenkomst naar de Stichting PAWW. Deze overeenkomst wordt ingebracht in een verzamel-cao. Deelname aan de Stichting PAWW kan namelijk alleen via verzamel-cao’s die algemeen verbindend zijn verklaard.

De Stichting PAWW voegt meerdere  overeenkomsten tot deelname aan de PAWW samen tot een verzamel-cao. De groepering is gebaseerd op een sectorindeling zoals die is vastgesteld door de Stichting van de Arbeid met als enkel doel de verzamel-cao’s voor de PAWW mogelijk te maken.

De volledige beschrijving van de procedure en de bijbehorende documenten, zijn terug te vinden op de website www.spaww.nl.

Wat houdt de “voortrekkersrol” in bij een verzamel-cao?
Via ‘verzamel-cao’s’ voldoet de PAWW aan de juridische voorwaarden voor de reparatie van de WW. Deze verzamel-cao’s zijn ingericht op basis van een sectorindeling met als enkel doel die verzamel-cao’s mogelijk te maken. Per sector is het vereist dat minimaal een cao-partij is vertegenwoordigd, die normaliter haar reguliere arbeidsvoorwaarden-cao algemeen verbindend laat verklaren. Voor de ondertekening van zo’n verzamel-cao kunnen namens werknemers de centrale vakbonden optreden.

Kan ik de PAWW ook aanvragen voor werknemers die niet onder de reguliere arbeidsvoorwaarden cao vallen?
Een van de onderdelen die u aanlevert voor de verzamel-cao is de werkingssfeer. Hierin benoemt u de (groepen) werknemers waarop de verzamel-cao van toepassing is. U kunt daar eventueel ook (groepen) werknemers in opnemen waarop de reguliere (arbeidsvoorwaarden) cao niet van toepassing is.

Is het mogelijk telefonisch contact met Stichting PAWW te hebben?
Stichting PAWW heeft als uitgangspunt om de dienstverlening digitaal te verzorgen. Daarom is het uitsluitend mogelijk om uw vraag via het contactformulier in te dienen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier werkdagen een reactie van ons.

Wanneer kan de cao-tafel of een individuele werkgever deelnemen aan de PAWW?
Sociale partners hebben instapmomenten afgesproken voor deelname aan de PAWW. In 2017 waren dat 15 oktober en 15 december. Voor het jaar 2018 zijn 15 maart, 15 juni en 1 oktober de instapmomenten. Afhankelijk van de omstandigheden bepalen sociale partners samen met SPAWW of meer instapmomenten mogelijk zijn. Nadat de verzamel-cao algemeen verbindend is verklaard bepaalt SPAWW de ingangsdatum van het Aanvullingsreglement. Vervolgens start ook het proces van aangifte en inning van de bijdragen aan de PAWW.

  Verwante koppelingen