Hoe kan ik mij registreren voor deelname aan de PAWW?
Wat is de rol van de werkgever?
Hoe wordt de werkgever geïnformeerd over de PAWW?
Hoe neemt de werkgever deel aan de PAWW?
Wat kost de PAWW de werkgever?
Wat is de eenmalige inrichting voor de werkgever?
Welke periodieke administratie voert de werkgever uit voor de PAWW?
Hoe berekent de werkgever de bijdragen voor de PAWW?
Welke werkgevers nemen deel aan de PAWW?
Wanneer gaat de regeling in?
Vanaf wanneer wordt de bijdrage geheven?
Kan een werkgever een deel van zijn personeel uitsluiten?
Kan een werkgever deelnemen zonder deelname aan een reguliere arbeidsvoorwaarden-cao?
Wanneer eindigt de deelname voor de werkgever?
Kan een werkgever die ook Eigen Risicodrager is voor de WGA, deelnemen aan de PAWW?
Ontvangen werkgevers (ook Eigen Risicodragers voor de WGA) informatie over uitkeringen aan werknemers?
Welke cao's vallen onder de PAWW?
Hoe gaat PAWW om met een mogelijk grote liquiditeitspositie wanneer alleen inningen plaatsvinden en nog geen uitkeringen?
Is het mogelijk om de aangifte en betaling van de bijdragen per kwartaal of halfjaarlijks uit te voeren?
Is het mogelijk dat de PAWW premiedifferentiatie toepast?
Wat moet ik doen om deel te nemen aan de PAWW?​
Op welke wijze wordt de bijdrage afgedragen?
Wat dient een werkgever te doen wanneer werknemers gemoedsbezwaard zijn tegen elke vorm van de verzekering?
Hoe kan ik als administratiekantoor gegevens verwerken voor een of meer van mijn klanten/ opdrachtgevers?
Kan ik de PAWW ook aanvragen voor werknemers die niet onder de reguliere arbeidsvoorwaarden cao vallen?
Is het mogelijk telefonisch contact met Stichting PAWW te hebben?
Met welke ingangsdatum dienen werkgevers, softwareontwikkelaars en administratiekantoren rekening te houden in verband met de inrichting van de administratie?
Wanneer kan de cao-tafel of een individuele werkgever deelnemen aan de PAWW?
Wanneer kan een individuele werkgever zijn overeenkomst tot deelname indienen?
Is de werkgever verplicht de PAWW voor haar werknemers mogelijk te maken?
Kun je deelnemen aan de PAWW door je aan te melden als “volger van de cao”?
Ik ben een werkgever en maak gebruik van een administratiekantoor. Hoe moet mijn administratiekantoor zich registreren?
Mijn onderneming heeft normaal gesproken geen afspraken met vakbonden over een cao. Onze organisatie heeft wel behoefte om de WW te repareren. Met welke vakbonden kan ik contact opnemen?
Bij mijn organisatie zijn geen werknemers lid van een vakbond. Is het mogelijk dat een individuele werknemer tekent?
Kunnen er meerdere contactpersonen bij dezelfde werkgever worden toegevoegd en zo ja, hoe voeg ik deze toe?
Waar kan informatie vinden over (de aanmelding) over de verzamel-cao?
Wat is het verschil tussen de grondslag voor de PAWW-bijdrage en de PAWW-uitkering?
Hoe moet een Werkgever haar gegevens aanleveren voor aangifte en afdracht van de bijdrage voor de PAWW?
Welke informatie moet ik verstrekken wanneer ik een aangifte wil corrigeren?
Kort Stichting PAWW inkomsten op de PAWW-uitkering?
Kan ik mij vaker registreren met hetzelfde e-mailadres?
Wij hebben een welkomstbrief ontvangen maar zijn niet gebonden aan deze CAO.
Kunt u aangeven hoe de bijdrage voldaan kan worden?
Hoe kan ik een ingediende aangifte corrigeren?
Moet ik de bedragen (premieloon en aangiftebedrag) afronden?
Hoe verzorg ik de aangifte in het PAWW-portaal?
Moeten wij ook aangifte doen als de bijdrage via de salarisadministratie (SEPA betaalbestand) wordt voldaan?
Hoe verzorg ik de betaling van de bijdrage in het PAWW-portaal? 
De aangifte is ambtshalve vastgesteld, hoe kan  ik dit herstellen?
Wat is het gevolg als de aangifte niet op de uiterste aangiftedatum is ingediend?
Waarom heb ik bericht ontvangen dat mijn aangifte ambtshalve is vastgesteld?
Ik heb een correctie-aangifte gedaan. Wat moet ik nu betalen?
Is de PAWW-regeling ook van toepassing bij een (ongebonden) werkgever die de arbeidsvoorwaarden van een cao van een sector of onderneming volgt, waar ook een verzamel-cao voor de PAWW-regeling van toepassing is?
Waar vind ik informatie over de werkgevers die deelnemen aan de PAWW?
Onze organisatie neemt met verschillende cao’s deel aan de PAWW. Hoe registreer ik deze?
Onze organisatie neemt met verschillende cao’s deel aan de PAWW. Hoe verzorg ik de aangifte?
Hoe kan ik de te veel betaalde bijdrage laten terugstorten?
Hoe worden de aangifteperioden voor de PAWW vastgesteld?
Is er sprake van een verkorte aangifteperiode indien de bijdrageplicht in de loop van de periode aanvangt?
Over welke periode dient aangifte voor de PAWW te worden gedaan?
Hoe dient de PAWW-bijdrage over een gedeelte van een periode berekend te worden?
Hoe wordt de inhouding van de bijdrage op het salaris verwerkt in de salarisadministratie?
Wat moet ik doen indien een of meerdere werknemers binnen onze organisatie gemoedsbezwaard zijn?
Wij hebben de PAWW-bijdrage over twee aangifteperioden in één aangifteperiode ingehouden. Hoe dient de aangifte te worden verzorgd?

Hoe kan ik mij registreren voor deelname aan de PAWW?
Werkgevers en administratiekantoren kunnen via onderstaande video zien hoe zij zich registreren voor deelname aan de PAWW.

Wat is de rol van de werkgever?
De werkgever verzorgt de aangifte en de afdracht van de op de lonen ingehouden PAWW-bijdrage aan de uitvoerder van de PAWW.

Hoe wordt de werkgever geïnformeerd over de PAWW?
Nadat decentrale cao-partijen een getekende overeenkomst tot deelname aan de PAWW hebben verzonden kunnen werkgevers zich aanmelden via www.spaww.nl op basis van de berichtgeving over deelname aan de PAWW door de cao-tafel.

Stichting PAWW stuurt een welkomstbericht gericht aan de werkgevers die zich in de tussentijd nog niet hebben aangemeld. Dit bericht wordt verstuurd naar de werkgevers die horen bij de betreffende sector op basis van gegevens zoals die zijn doorgegeven via UWV. In de uitnodiging wordt de werkgever geïnformeerd over het registratieproces en wordt tevens aangegeven wat van de werkgever verwacht wordt.

Hoe neemt de werkgever deel aan de PAWW?
Stichting PAWW verstuurt een uitnodiging voor deelname aan de PAWW aan werkgevers. Deze uitnodiging gaat naar werkgevers die zich (nog)  niet op eigen initiatief hebben gemeld nadat cao-partijen dit zijn overeengekomen. De uitnodiging verwijst naar het PAWW-portaal. Via dat portaal kan de werkgever zich aanmelden als deelnemer.

Na aanmelding kan de werkgever periodiek de aangifte en afdracht van de bijdragen aan de Stichting PAWW verrichten, maar niet eerder dan de betreffende verzamel-cao – waaronder de werkgever valt - algemeen verbindend is verklaard door het ministerie van SZW.

Wat kost de PAWW de werkgever?
De PAWW-bijdrage wordt betaald door de werknemers. De kosten voor de werkgever zijn beperkt en hebben vooral betrekking op een eenmalige aanpassing in de salarisadministratie. Daarnaast zal de werkgever periodiek de bijdragen moeten inhouden en af moeten dragen aan Stichting PAWW.

Wat is de eenmalige inrichting voor de werkgever?
Voor werkgevers is een online portaal ingericht. Via het portaal verzorgt de werkgever de aangifte van de bijdrage. De werkgever richt zijn administratie eenmalig in voor het verstrekken van de informatie voor deze taken en journalisering van de loonkosten.

Wanneer de PAWW opgenomen is in een verzamel-cao dienen de aangesloten werkgevers hun basisadministratie in te regelen. De uitwisseling van informatie is daarna in het algemeen standaard en relatief eenvoudig maar is uiteraard ook afhankelijk van de samenstelling van en het verloop onder het personeel. Afhankelijk van de omvang van de onderneming vergt het inrichtingsproces eenmalig tijd in termen van enkele uren.

Welke periodieke administratie voert de werkgever uit voor de PAWW?
De werkgever voert periodiek taken uit voor het inhouden en afdragen van de bijdragen aan de PAWW. Deze taken worden gelijk met de loonadministratie uitgevoerd (die vaak uitbesteed is aan derden). De taken voor de PAWW-uitvoering nemen naar verwachting beperkte tijd in beslag.

Hoe berekent de werkgever de bijdragen voor de PAWW?
Via  uw cumulatieve loonstaat verzorgt u de aangifte van drie gegevens voor de PAWW. De gevraagde gegevens zijn: Het totaal van de bijdrage grondslag, het bijdragetotaal en het aantal medewerkers waarvoor u aangifte doet (de bijdragegrondslag is gelijk aan het brutoloon – dat wil zeggen het loon voor aftrek van pensioenpremies en voor bijtelling van de auto van de zaak – met een maximum dat gelijk is aan het maximumbedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld voor de werknemersverzekeringen). Dit bedrag is terug te vinden via de loonstaat onder kolom 3

Voor meer informatie over de rekenregels die uw salarisverwerker gebruikt klik hier.

Welke werkgevers nemen deel aan de PAWW?
De gebruikelijke cao-partijen kunnen een afspraak maken tot deelname aan de PAWW. Deze afspraak kan middels het aanmelden van de werkingssfeer van de reguliere arbeidsvoorwaarden-cao worden ondergebracht in een verzamel-cao (voor een sector die het niveau van een gebruikelijke sector of bedrijfstak overstijgt). De uitvoering van deze verzamel-cao wordt vervolgens ondergebracht bij Stichting PAWW.

Alleen werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van een dergelijke verzamel-cao waarin de PAWW-regeling en aansluiting bij Stichting PAWW is afgesproken, nemen ook daadwerkelijk deel aan de PAWW. Dit geldt ook voor werkgevers (en hun werknemers) die niet lid zijn van een werkgevers- of brancheorganisatie maar in de regel wel onder eenreguliere arbeidsvoorwaarden-cao vallen door  een algemeen-verbindend-verklaring.

Wanneer gaat de regeling in?
Zodra de verzamel-cao algemeen verbindend is verklaard door het ministerie van SZW, bepaalt Stichting PAWW de ingangsdatum van het Aanvullingsreglement voor de verzamel-cao. De ingangsdatum is afhankelijk van de indiening van de verzamel-cao bij het ministerie en de daaropvolgende doorlooptijd van de AVV-procedure (circa 3 maanden). Het ministerie heeft de eerste verzamel-cao op 24 januari 2017 algemeen verbindend verklaard. Voor deze cao is de regeling per 1 maart 2018 van kracht.

De AVV-procedure voor de tweede tranche verzamel-cao’s is eind december 2017 gestart. In de afgelopen maanden is gebleken dat de verwachte doorlooptijd tot een algemeen verbindendverklaring meer tijd vergt dan verwacht. De huidige inschatting is dat de regeling voor de tweede tranche voor de zomer in zal gaan.

Vanaf wanneer wordt de bijdrage geheven?
De afdracht van de eerste bijdragen aan de PAWW start vanaf de ingangsdatum van het aanvullingsreglement. De SPAWW bepaalt die ingangsdatum zodra de AVV van de verzamel-cao van een sector is afgegeven. Cao-partijen wordt aanbevolen bij de ingangsdatum rekening te houden met een verwerkingstijd van de registratie van circa 1 maand gemeten vanaf de vermoedelijke ingangsdatum van de verzamel-cao, zodat er geen bijdrage met terugwerkende kracht op het loon van werknemers hoeft te worden ingehouden.

Kan een werkgever een deel van zijn personeel uitsluiten?
Alle werknemers die onder de werkingssfeer van de reguliere arbeidsvoorwaarden-cao vallen, vallen in beginsel ook – indien van toepassing - onder de separate verzamel-cao met de afspraak over de PAWW.

Kan een werkgever deelnemen aan PAWW zonder deelname aan een reguliere arbeidsvoorwaarden-cao?
Deelname aan de PAWW kan in beginsel ook voor werkgevers die normaliter geen arbeidsvoorwaarden-cao kennen. Wel moet de werkgever in dat geval samen met een of meerdere vakbonden een overeenkomst tot deelname aan de PAWW ondertekenen en toesturen aan de Commissie cao-aangelegenheden (verzamelcao@spaww.nl).

Wanneer eindigt de deelname voor de werkgever?
Deelname wordt automatisch beëindigd tegen het einde van de looptijd van de verzamel-cao. Wanneer cao-partijen besluiten niet meer deel te nemen aan een nieuwe verzamel-cao en de PAWW-afspraak niet willen continueren dienen zij dat negen maanden voor de opvolgende cao bekend te maken bij de commissie cao-aangelegenheden. 

De deelname kan ook beëindigd worden door een verandering in de bedrijfssituatie. Dit geldt bijvoorbeeld als de werkgever failliet gaat of geen personeel meer in dienst heeft. Ook dan wordt de deelname automatisch beëindigd. Een werkgever die het niet eens is met de beëindiging kan hiertegen bezwaar indienen.

Kan een werkgever die ook Eigen Risicodrager is voor de WGA, deelnemen aan de PAWW? 
Een werkgever die eigenrisicodrager is kan ook deelnemen aan de PAWW. Een belangrijk verschil ten opzichte van eigenrisicodragerschap is dat bij de PAWW de werknemer de bijdrage betaalt. De werkgever draagt deze bijdrage af aan (de uitvoerder van) Stichting PAWW.

Ontvangen werkgevers (ook Eigen Risicodragers voor de WGA) informatie over uitkeringen aan werknemers?
Indien een persoon een uitkering ontvangt van Stichting PAWW, communiceert Stichting PAWW over de uitkering met de persoon die de uitkering ontvangt. Stichting PAWW verstrekt geen informatie over de uitkering aan andere partijen dan de persoon zelf.

Welke cao's vallen onder de PAWW?
Kort nadat het ministerie van SZW een verzamel-cao algemeen verbindend verklaart, is de PAWW-afspraak van kracht. Stichting PAWW publiceert op haar website www.spaww.nl welke cao’s onderdeel uitmaken van de PAWW en welke ingangsdatum daarvoor geldt.

Hoe gaat PAWW om met een mogelijk grote liquiditeitspositie wanneer alleen inningen plaatsvinden en nog geen uitkeringen?
De Stichting heeft uitdrukkelijk niet ten doel winst te maken (kapitaal op te bouwen) of onnodig buffers te creëren. Het doel van de Stichting is om (mede) in het kader van de afspraak in het Sociaal Akkoord 2013 over bovenwettelijke WW- en WGA-uitkering zorg te dragen voor een toekomstbestendige uitvoering van de door sociale partners overeengekomen aanvullingsuitkering ten behoeve van werknemers.

De financiering van de uitkering en van de uitvoeringskosten is gebaseerd op een omslagstelsel. Dat betekent dat de uitgaven in enig jaar in beginsel worden gefinancierd uit de inkomsten (bijdragen) in dat jaar. Daarbij houdt Stichting PAWW rekening met benodigde middelen voor de uitvoering. Deze middelen (operationele liquiditeit) dienen om verschillen tussen inkomsten (bijdragen) en uitgaven (uitkeringen en kosten) tot een bepaald niveau op te kunnen vangen. Het vermogen dat hierdoor in het fonds ontstaat kan en mag niet lager zijn dan de ondergrens van € nihil. Het bestuur van SPAWW heeft de bovengrens bepaald op 1 keer de structurele jaarexploitatie, maar die zal geleidelijk en pas in de loop van de komende vijf jaren kunnen worden bereikt. Het laatste is echter geen doel op zich. De grenzen aan het vermogen zijn vooral bedoeld voor het beleid om jaarlijks de bijdrage te kunnen  vaststellen.       

Is het mogelijk om de aangifte en betaling van de bijdragen per kwartaal of halfjaarlijks uit te voeren?
Als een van de ontwerpcriteria voor de PAWW is een eenduidig en uniforme werkwijze afgesproken. Helaas is het daardoor niet mogelijk om alle wensen van alle stakeholders te honoreren. Stichting PAWW spiegelt zich zoveel als mogelijk aan de (maandelijkse of vierwekelijkse) loonaangiftesystematiek van de Belastingdienst. Zo bouwen we een voor werkgevers herkenbaar proces en blijven de uitvoeringskosten beperkt. In dit ontwerp is op de middellange termijn geen differentiatie naar aangifte- en betaalperiodiciteit voorzien. Hierdoor kan het zijn dat werkgevers extra werk ervaren.

Daarom is gekozen om de aangifte niet op werknemersniveau maar op bedrijfsniveau in te richten. Dit drukt naar onze mening de kosten voor werkgevers naar een zo laag mogelijk niveau. Helemaal nihil zal in geen enkele systeeminrichting tot de mogelijkheden behoren. Op termijn volgt op onze website instructiemateriaal waaruit werkgevers kunnen opmaken dat de werkzaamheden beperkt zijn tot circa een kwartier per maand bij handmatige verwerking. Indien de PAWW is opgenomen in een administratiepakket, verloopt dit tot en met het klaarzetten van betaalbestanden nog sneller. Via Wat kost de PAWW de werkgever houden we werkgevers hiervan op de hoogte.

Is het mogelijk dat de PAWW premiedifferentiatie toepast?
De eerste vijf jaar werkt Stichting PAWW met een uniforme bijdrage met een maximum van 0,75% over het brutoloon (dat weer gemaximeerd is op een bedrag dat gelijk is aan het maximum premieloon voor de wettelijke werknemersverzkeringen). Dit betekent dat het niet uitmaakt onder welke sector een bedrijf of een bedrijfstak valt. Na vier jaar zullen de Stichting PAWW en de Stichting van de Arbeid de regeling evalueren, waaronder de bijdrage. Zij bekijken dan of het gewenst is met een uniforme bijdrage te blijven werken. Zo nee, dan volgt de vraag of het voor de hand ligt om over te stappen op een gedifferentieerde (sectorale) bijdrage, met elk een eigen maximumpercentage. Hierover valt momenteel nog niets te zeggen.

Wat moet ik doen om deel te nemen aan de PAWW?
Voor deelname aan de PAWW ondertekenen decentrale partijen (Werkgevers en Werknemersorganisaties, of een individuele onderneming) een modelovereenkomst. Zij sturen deze overeenkomst naar Stichting PAWW. Stichting PAWW voegt deze modelovereenkomsten die horen bij een groep van bedrijven samen onder een centrale

verzamel-cao. De groepering is gebaseerd op een sectorindeling zoals bepaald door Stichting van de Arbeid met als enkel doel de verzamel-cao’s voor de PAWW mogelijk te maken. De volledige beschrijving van de procedure en de bijbehorende documenten, publiceren Stichting PAWW en Stichting van de Arbeid op hun respectievelijke websites.

Op welke wijze wordt de bijdrage afgedragen?
De werkgever doet per loontijdvak aangifte en draagt de op het loon van de werknemers ingehouden bijdragen af aan Stichting PAWW. Administratiekantoren en ontwikkelaars van software vinden hier instructies voor de rekenregels.

Wat dient een werkgever te doen wanneer werknemers gemoedsbezwaard zijn tegen elke vorm van de verzekering?
De werkgever hoeft geen bijdrage in te houden voor werknemers die een verklaring van SVB hebben als gemoedsbezwaarde tegen elke vorm van verzekering. Daarnaast informeert de werkgever Stichting PAWW welke werknemers gemoedsbezwaard zijn.
Ten slotte bewaart hij de verklaring van SVB voor controledoeleinden in zijn administratie.

Hoe kan ik als administratiekantoor gegevens verwerken voor een of meer van mijn klanten/ opdrachtgevers?
U kunt zich als administratiekantoor registreren op spaww.nl. Daarna kan een werkgever een machtiging afgeven voor uw (geregistreerde) administratiekantoor. Met deze machtiging kunt u namens uw klant/opdrachtgever de benodigde activiteiten voor de PAWW uitvoeren.

Kan ik de PAWW ook aanvragen voor werknemers die niet onder de reguliere arbeidsvoorwaarden cao vallen?
Een van de onderdelen die u aanlevert voor de verzamel-cao is de werkingssfeer. Hierin benoemt u de (groepen) werknemers waarop de verzamel-cao van toepassing is. U kunt daar eventueel ook (groepen) werknemers in opnemen waarop de reguliere (arbeidsvoorwaarden) cao niet van toepassing is.

Is het mogelijk telefonisch contact met Stichting PAWW te hebben?
Stichting PAWW heeft als uitgangspunt om de dienstverlening digitaal te verzorgen. Daarom is het uitsluitend mogelijk om uw vraag via het contactformulier in te dienen. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier werkdagen een reactie van ons.

Met welke ingangsdatum dienen werkgevers, softwareontwikkelaars en administratiekantoren rekening te houden in verband met de inrichting van de administratie?
Partijen dienen rekenregels ingeregeld te hebben op het moment dat de verzamel-cao algemeen verbindend is verklaard door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het is niet te voorspellen wanneer de eerste AVV-verklaring voor de PAWW wordt afgegeven. De gemiddelde duur van een AVV-proces voor sectorale cao’s bedraagt drie maanden. 

Wat moet ik doen om deel te nemen aan de PAWW?
Voor deelname aan de PAWW ondertekenen decentrale partijen (Werkgevers en Werknemersorganisaties, of een individuele onderneming) een modelovereenkomst. Zij sturen deze overeenkomst naar Stichting PAWW. Stichting PAWW voegt deze modelovereenkomsten die horen bij een groep van bedrijven samen onder een centrale verzamel-cao. De groepering is gebaseerd op een sectorindeling zoals bepaald door Stichting van de Arbeid met als enkel doel de verzamel-cao’s voor de PAWW mogelijk te maken. De volledige beschrijving van de procedure en de bijbehorende documenten, publiceren Stichting PAWW en Stichting van de Arbeid op hun respectievelijke websites.

Wanneer kan de cao-tafel of een individuele werkgever deelnemen aan de PAWW?
Sociale partners hebben instapmomenten afgesproken voor deelname aan de PAWW. In 2017 waren dat 15 oktober en 15 december. Voor het jaar 2018 zijn 15 maart, 15 juni en 1 oktober de instapmomenten. Afhankelijk van de omstandigheden bepalen sociale partners samen met SPAWW of meer instapmomenten mogelijk zijn. Nadat de verzamel-cao algemeen verbindend is verklaard bepaalt SPAWW de ingangsdatum van het Aanvullingsreglement. Vervolgens start ook het proces van aangifte en inning van de bijdragen aan de PAWW.

Wanneer kan een individuele werkgever zijn overeenkomst tot deelname indienen?
De werkgever kan de overeenkomst tot deelname aan de PAWW op ieder moment indienen. De commissie cao-aangelegenheden beoordeelt of er voldoende grond is om een verzamel-cao in te dienen bij SZW. Daarbij is het van belang dat de verzamel-cao ten minste bestaat uit een cao die regulier algemeen verbindend wordt verklaard en uit een of meer ondernemingen bestaat. Voor het jaar 2018 zijn 15 maart,15 juni en 1 oktober de instapmomenten. Afhankelijk van de omstandigheden bepalen sociale partners samen met SPAWW of meer instapmomenten mogelijk zijn.

Is de werkgever verplicht de PAWW voor haar werknemers mogelijk te maken?
De PAWW is een private regeling voor werknemers, die via werkgevers- en werknemersorganisaties tot stand is gekomen. Het private karakter betekent dat er geen wettelijke verplichting rust op werkgevers om deelname voor werknemers mogelijk te maken. Een verplichting ontstaat pas nadat de overeenkomst tot deelname is ondertekend en het ministerie van SZW de verzamel-cao algemeen verbindend heeft verklaard.

Kun je deelnemen aan de PAWW door je aan te melden als “volger van de cao”?
In reguliere arbeidsvoorwaarden is het mogelijk om je als werkgever aan te melden als “volger” van de cao, zonder dat je bent aangesloten bij een sector/bedrijfstak. Dit is bij de PAWW niet mogelijk. Wanneer individuele ondernemingen willen deelnemen en zij geen deel uit maken van een branche of bedrijfstak die zich aanmeldt voor de PAWW, dienen zij zelfstandig een overeenkomst tot deelname af te sluiten met een vertegenwoordiger van een werknemersvereniging.

Ik ben een werkgever en maak gebruik van een administratiekantoor. Hoe moet mijn administratiekantoor zich registreren?
Werkgevers kunnen hun administratiekantoor machtigen voor het uitvoeren van de periodieke aangiften. Meer informatie vindt u in de instructie voor werkgevers om zich te registreren en administratiekantoor te machtigen.

Mijn onderneming heeft normaal gesproken geen afspraken met vakbonden over een cao. Onze organisatie heeft wel behoefte om de WW te repareren. Met welke vakbonden kan ik contact opnemen?
Alle grote vakbonden zijn betrokken bij de realisatie en implementatie van de PAWW. Via de algemene websites kunt u achterhalen welke vakbondshuizen in uw regio actief zijn. Via die vakbondshuizen komt u in contact met een lokale bestuurder die met u de overeenkomst tot deelname aan de PAWW tot stand kan brengen. Een alternatief is dat u via uw werknemers achterhaald bij wie zij lid zijn en wie hun contactpersoon is bij hun vakbond.

Bij mijn organisatie zijn geen werknemers lid van een vakbond. Is het mogelijk dat een individuele werknemer tekent?
Het is niet mogelijk om individuele werknemers een cao te laten ondertekenen. Daarom is het een vereiste dat een vakbond ondertekent namens werknemers.

Een vakbond kan echter alleen maar namens een vakbondslid een cao ondertekenen. Andere opties zijn op dit moment niet mogelijk.

Kunnen er meerdere contactpersonen bij dezelfde werkgever worden toegevoegd en zo ja, hoe voeg ik deze toe?
Het is mogelijk om meerdere contactpersonen te registreren bij dezelfde werkgever. In het portaal kunt u via uw profiel de optie ‘contactpersonen’ kiezen en daar ‘contactpersoon toevoegen’. De contactpersoon ontvangt dan per e-mail een uitnodiging waarmee het e-mailadres kan worden geactiveerd.

Waar kan informatie vinden over (de aanmelding) over de verzamel-cao?
Op www.spaww.nl staat onder ‘cao partijen’ informatie over de verzamel-cao. De documenten die gebruikt worden voor het aanmelden voor een verzamel-cao vindt u onder ‘documenten’.

Wat is het verschil tussen de grondslag voor de PAWW-bijdrage en de PAWW-uitkering?
Voor de berekening van de bijdrage PAWW geldt dat de grondslag voor de berekening het bruto loon in geld volgens kolom 3 van de loonstaat is. De uitkeringsgrondslag is een andere namelijk het sociale verzekeringsloon.

Het bruto loon in geld kan componenten als pensioenpremie bevatten terwijl het werknemersdeel in de pensioenpremie een aftrekpost is voor het sociale verzekeringsloon, het aanvullingsreglement heeft dit als zodanig bepaald.

Hoe moet een Werkgever haar gegevens aanleveren voor aangifte en afdracht van de bijdrage voor de PAWW?
U kunt zich als werkgever registreren op www.spaww.nl na de eenmalige registratie verzorgt u daar ook de aangifte. Nadat u aangifte heeft gedaan ontvangt u een nota waarop staat hoe u deze kunt voldoen. Op  www.spaww.nl vindt u onder andere de rekenregels waar u een toelichting vindt op het aangifteproces. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw salarissoftwareleverancier om de mogelijkheden te bespreken voor afdracht via het salarispakket.

Welke informatie moet ik verstrekken wanneer ik een aangifte wil corrigeren?
Indien u een aangifte wenst te corrigeren kunt een correctie-aangifte indienen. U doet dit door de betreffende aangifte te selecteren en vervolgens onderin het scherm op de button ‘Correctie indienen’ te klikken.

De aangifte die u eerder heeft gedaan wordt daarmee (volledig) gecorrigeerd en daarvoor ontstaat een creditnota. U kunt vervolgens opnieuw aangifte doen over de betreffende periode, u hoeft daarbij dus niet zelf een verschil te berekenen.

Kort Stichting PAWW inkomsten op de PAWW-uitkering?
In het Aanvullingsreglement PAWW is vastgelegd welke inkomsten in mindering worden gebracht, daarvoor is aansluiting gezocht bij het Algemeen Inkomensbesluit Socialezekerheidswetten. Uitgangspunt hierbij is dat inkomsten op dezelfde wijze van invloed zijn op de PAWW-uitkering als dat deze op de WW- of loongerelateerde WGA-uitkering zouden zijn geweest.

Kan ik mij vaker registreren met hetzelfde e-mailadres?
Bij de registratie als contactpersoon dient u per bedrijf (per loonheffingsnummer) een ander e-mailadres te gebruiken. Tijdens deze registratie kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om één van de accounts als administratiekantoor te registreren. Op www.spaww.nl staat, onder Documenten, een instructie voor het registreren en machtigen van een administratiekantoor.

Wij hebben een welkomstbrief ontvangen maar zijn niet gebonden aan deze CAO.
Stichting PAWW stuurt een welkomstbericht naar werkgevers die horen bij de betreffende sector op basis van gegevens zoals die zijn doorgegeven via UWV. Volgens deze informatie wordt er voor uw organisatie loonaangifte gedaan met de cao-code die betrekking heeft op uw arbeidsvoorwaarden cao.

Indien deze cao-code niet juist is, dan verzoeken wij u om dit aan te passen middels de loonaangifte. Tevens verzoeken wij u de registratie op onze website volledig af te ronden in het PAWW portaal. Indien u de aangifte over deze periode ontvangt dient u hiervoor een nul-aangifte te doen voordat u de cao deelname beëindigt.
Op de website www.spaww.nl vindt u op de homepagina een instructievideo over het registratieproces en het aangifteproces.

Kunt u aangeven hoe de bijdrage voldaan kan worden?
Nadat u aangifte heeft gedaan in het portaal ontvangt u een nota met daarop de informatie over de betaling van de bijdrage. Meer informatie ziet u in video 'Aangifte voor de PAWW'.

Hoe kan ik een ingediende aangifte corrigeren?
Indien u een aangifte wenst te corrigeren kunt een correctieaangifte indienen. U doet dit door de betreffende aangifte te selecteren en vervolgens onderin het scherm op de button ‘Correctie indienen’ te klikken. De aangifte die u eerder heeft gedaan wordt daarmee (volledig) gecorrigeerd en daarvoor ontstaat een creditnota. U kunt vervolgens opnieuw aangifte doen over de betreffende periode, u hoeft daarbij dus niet zelf een verschil te berekenen.

Moet ik de bedragen (premieloon en aangiftebedrag) afronden?
U hoeft de bedragen niet af te ronden. Indien u een volledig bedrag opgeeft dient u een komma als scheidingsteken te gebruiken.

Hoe verzorg ik de aangifte in het PAWW-portaal

Via deze video kunt u zien hoe u de aangifte moet doen.

In het PAWW-portaal dient u per aangifteperiode drie waarden op te geven: het premieloon, het aangiftebedrag en het aantal medewerkers.

Premieloon

De grondslag voor de berekening van de bijdrage is het brutoloon (kolom 3 van de loonstaat, loon in geld) van de werknemer gemaximeerd op het voor het loontijdvak van toepassing zijnde maximum bijdrageloon werknemersverzekeringen (WV).

Het premieloon is het cumulatieve totaal van de bijdragegrondslag.

Aangiftebedrag

De bijdrage wordt als bruto inhouding verantwoord binnen de salarisadministratie. Het bijdrage percentage PAWW is een landelijk geldend percentage en wordt jaarlijks in november vastgesteld. Voor 2018 is het bijdrage percentage PAWW door het bestuur van de PAWW vastgesteld op 0,2%.

Het aangiftebedrag is het premieloon vermenigvuldigd met het bijdragepercentage.

Aantal medewerkers

Dit is het aantal medewerkers waarop deze aangifte betrekking heeft.

Meer informatie over de PAWW en Stichting PAWW vindt u op www.spaww.nl. Nadere informatie over (de berekening van) de PAWW-bijdrage in het bijzonder treft u aan in de ‘Rekenregels’ (onder Documenten).
 

Moeten wij ook aangifte doen als de bijdrage via de salarisadministratie (SEPA betaalbestand) wordt voldaan?
De aangifte wordt gedaan op het PAWW-portaal. Onafhankelijk van de wijze waarop de bijdrage aan Stichting PAWW wordt voldaan dient de aangifte periodiek te worden ingediend via het portaal.

Hoe verzorg ik de betaling van de bijdrage in het PAWW-portaal?

De afdracht van de bijdrage kunt u voldoen via de salarisadministratie. Een andere mogelijkheid is dat u de bijdrage op basis van de nota overmaakt naar Stichting PAWW. Nadat u de aangifte heeft gedaan staat de nota in het PAWW-portaal. Het is niet mogelijk een machtiging voor automatische incasso te verstrekken.
 

De aangifte is ambtshalve vastgesteld, hoe kan ik dit herstellen?

Als u een door Stichting PAWW ambtshalve vastgestelde aangifte wenst te corrigeren kunt u dit doen door de betreffende aangifte te selecteren en vervolgens onderin het scherm op de button ‘Correctie indienen’ te klikken. De aangifte die eerder voor u is vastgesteld door Stichting PAWW wordt daarmee (volledig) gecorrigeerd en daarvoor ontstaat een creditnota. U doet vervolgens opnieuw aangifte over de betreffende periode, u hoeft daarbij het verschil niet te berekenen.


Wat is het gevolg als de aangifte niet op de uiterste aangiftedatum is ingediend?

Als de aangifte niet tijdig is ingediend stelt Stichting PAWW de aangifte ambtshalve vast. De aangifte wordt, samen met de nota die daaruit volgt, in het portaal van de werkgever geplaatst.

Meer informatie ziet u in video 'Aangifte voor de PAWW' en onder Documenten vindt u de aangiftekalender.

Waarom heb ik bericht ontvangen dat mijn aangifte ambtshalve is vastgesteld?

Als de aangifte niet tijdig is ingediend stelt Stichting PAWW de aangifte ambtshalve vast. De aangifte wordt, samen met de nota die daaruit volgt, in het portaal van de werkgever geplaatst.

Meer informatie ziet u in video 'Aangifte voor de PAWW' en onder Documenten vindt u de aangiftekalender.
 

Ik heb een correctieaangifte gedaan. Wat moet ik nu betalen?

Er zijn drie mogelijkheden:

 • De oorspronkelijke nota is nog niet voldaan.
  U kunt de nieuwe (gecorrigeerde) nota voldoen.
 • De oorspronkelijke nota is voldaan en is lager dan de gecorrigeerde nota.
  U kunt het verschil ten opzichte van de oorspronkelijke nota voldoen.
 • De oorspronkelijke nota is voldaan en is hoger dan de gecorrigeerde nota. 
  U kunt Stichting PAWW via het contactformulier verzoeken om het verschil terug te laten betalen. Wij verzoeken u daarbij de volgende gegevens te vermelden: 
  - Bedrijfsnaam
  - Loonheffingsnummer
  - Tijdvak waarop de betaling betrekking heeft
  - Bedrag dat (te veel) is verstrekt
  - IBAN voor de terugbetaling

Is de PAWW-regeling ook van toepassing bij een (ongebonden) werkgever die de arbeidsvoorwaarden van een cao van een sector of onderneming volgt, waar ook een verzamel-cao voor de PAWW-regeling van toepassing is?
Nee. Als de werkgever niet door een algemeen verbindend verklaring verplicht wordt om de cao van die andere sector of onderneming toe te passen, is de PAWW-regeling niet zonder meer van toepassing bij die werkgever. Dit is alleen mogelijk als deze werkgever zich apart aanmeldt bij Stichting PAWW door een overeenkomst met vakbonden aan te gaan.

Waar vind ik informatie over de werkgevers die deelnemen aan de PAWW?
Op de homepagina van www.spaww.nl staat het actuele overzicht van aanvragen tot deelname. In dit overzicht staan die bedrijven en cao’s waarvan de overeenkomst tot deelname is ontvangen en die op korte termijn worden/ of zijn ingediend bij SZW voor de algemeen verbindend verklaring van de verzamel-cao.

Uitsluitend bedrijfstakcao’s, ondernemingscao’s en bedrijven zonder reguliere cao (die rechtstreeks deelnemen aan de verzamel-cao) staan in dit overzicht.

In de werkingssfeer van een verzamel-cao staat op wie (werkgevers en werknemers) de verzamel-cao van toepassing is. De werkingssfeer maakt deel uit van de verzamel-cao en is, na publicatie door SZW, te vinden op www.spaww.nl onder ‘Nieuws, AVV besluiten’.

Onze organisatie neemt met verschillende cao’s deel aan de PAWW. Hoe registreer ik deze?
Indien er meerdere cao’s van toepassing zijn bij uw onderneming dient u deze in het PAWW portaal te registreren onder Cao-deelname. Nadat u een cao heeft toegevoegd ontvangt u per cao een bericht over de deelname.

Onze organisatie neemt met verschillende cao’s deel aan de PAWW. Hoe verzorg ik de aangifte?
Indien u met uw onderneming met meerdere cao’s deelneemt aan de PAWW verzorgt u periodiek één aangifte. U telt daarbij het brutoloon, de bijdrage en het aantal werknemers van alle werknemers die aan de PAWW deelnemen (dus van alle cao’s) bij elkaar op.
Let op: Indien uw organisatie meerdere (sub)loonheffingsnummers gebruikt dient u voor ieder (sub)loonheffingsnummer één aangifte in te dienen.

Hoe kan ik de te veel betaalde bijdrage laten terugstorten?
U kunt Stichting PAWW via het contactformulier om terugbetaling verzoeken. Wij verzoeken u daarbij de volgende gegevens te vermelden:

 • Bedrijfsnaam
 • Loonheffingsnummer
 • Tijdvak waarop de betaling betrekking heeft
 • Bedrag dat (te veel) is verstrekt
 • IBAN voor de terugbetaling

Hoe worden de aangifteperioden voor de PAWW vastgesteld?

Stichting PAWW stelt eenmaal per jaar de aangifteperioden voor het komende jaar vast. Zij sluit daarbij aan op de aangifteperioden van de Belastingdienst.
 

Is er sprake van een verkorte aangifteperiode indien de bijdrageplicht in de loop van de periode aanvangt?
De aangifteperiode kent een ‘harde’ ingangsdatum en einddatum. Indien het Aanvullingsreglement PAWW ingaat na de eerste dag van een periode dient u de bedragen over deze periode pro rata te bepalen.
Op www.spaww.nl vindt u in het document ‘Rekenregels’ een nadere toelichting inclusief voorbeelden over deze pro rata vaststelling.

Over welke periode dient aangifte voor de PAWW te worden gedaan?
De aangifteplicht gaat in vanaf de ingangsdatum van het Aanvullingsreglement PAWW. Wanneer het reglement aanvangt in de loop van een aangifteperiode berekent de werkgever pro rata de PAWW-bijdrage over de eerste periode.
Op www.spaww.nl vindt u in het document ‘Rekenregels’ een nadere toelichting inclusief voorbeelden over deze pro rata vaststelling.

Hoe dient de PAWW-bijdrage over een gedeelte van een periode berekend te worden?
Het is mogelijk dat u de PAWW-bijdrage over een deel van de aangifteperiode dient te berekenen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer het Aanvullingsreglement PAWW in de loop van de periode aanvangt. In dat geval doorloopt u de volgende stappen:

 1. Bepaal het aantal werkdagen waarover de bijdrage verschuldigd is (het aantal loontijdvakdagen vanaf de ingangsdatum van het reglement binnen de aangifteperiode).
 2. Bepaal het totaal van de loontijdvakdagen binnen de aangifteperiode.
 3. Deel het aantal werkdagen waarover de bijdrage is verschuldigd door het totaal van de werkdagen. De uitkomst hiervan is de ‘omrekenfactor’.
 4. Vermenigvuldig het premieloon over de volledige periode met de ‘omrekenfactor’. De uitkomst hiervan is het premieloon dat u kunt opgeven in het PAWW-portaal.
 5. Vermenigvuldig het aangiftebedrag over de volledige periode met de ‘omrekenfactor’. De uitkomst hiervan is het aangiftebedrag dat u kunt opgeven in het PAWW-portaal.

NB bij aantal werknemers geeft u het aantal werknemers op waarop de aangifte betrekking heeft. Daarop past u de vermenigvuldigingsfactor niet toe.
Op www.spaww.nl vindt u in het document ‘Rekenregels’ een nadere toelichting inclusief voorbeelden over deze pro rata vaststelling.

Hoe wordt de inhouding van de bijdrage op het salaris verwerkt in de salarisadministratie?
Stichting PAWW heeft rekenregels beschikbaar gesteld waarin staat hoe u de PAWW-bijdrage vaststelt. Het document Rekenregels vindt u op www.spaww.nl onder Documenten.

Dit document is in de eerste plaats opgesteld om de salarissoftwareleveranciers te informeren over de PAWW en de wijze waarop zij de PAWW-bijdrage moeten inhouden. Voor specifieke vragen over de wijze waarop de inhouding in uw salarispakket is ingeregeld adviseren wij u om contact op te nemen met uw salarissoftwareleverancier.

Wat moet ik doen indien een of meerdere werknemers binnen onze organisatie gemoedsbezwaard zijn?
Een gemoedsbezwaarde werknemer is vrijgesteld van de betaling van de PAWW-bijdrage en maakt geen aanspraak op een aanvulling op grond van het Aanvullingsreglement PAWW. Deze werknemer dient in het bezit te zijn van een door de SVB afgegeven verklaring ‘Ontheffing wegens gemoedsbezwaren’.

U kunt via het contactformulier op www.spaww.nl doorgeven welke werknemers gemoedsbezwaard zijn. De verklaring(en) van de SVB hoeft u daarbij niet te verstrekken, maar deze dient u wel voor controledoeleinden in uw administratie op te nemen.

Wij hebben de PAWW-bijdrage over twee aangifteperioden in één aangifteperiode ingehouden. Hoe dient de aangifte te worden verzorgd?
Indien u de bijdrage over meerdere loontijdvakken in één aangifteperiode heeft ingehouden dan kunt u dit verwerken in één aangifte. Zorg dat u voor zowel het premieloon, het aangiftebedrag en het aantal medewerkers het totaal (over meerdere loontijdvakken) opgeeft.

Let op: voor iedere aangifteperiode dient een aangifte te worden ingediend. Heeft u meerdere perioden in één aangifteperiode opgegeven? Dan dient u voor de overige perioden een nul-aangifte in.


klik hier voor de spelregels

  Verwante koppelingen